Jste zde

curriculum vitae / profesní životopis

Ondřej Koupil, profesní životopis
V roce 1996 jsem absolvoval obory čeština a latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomní práce, která se také týkala starší české gramatografie (Překlad části Rosovy Čechořečnosti s úvodem a komentářem, 1996, vedoucí práce prof. Alexandr Stich, oponovali prof. Jana Nechutová /MU Brno/ a prof. Karel Kučera /UK Praha/), byla v lednu 1997 oceněna cenou Jana Palacha, udělovanou děkanem FF UK, a v červnu téhož roku mimořádnou prémií v překladatelské soutěži Jiřího Levého 1996—1997, udělovanou nadací Český literární fond a Obcí překladatelů. Od jara 1998 je zaměstnancem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově jako knihovník a editor knižní řady Pietas benedictina. V letech 1998—2006 jsem absolvoval doktorské studium bohemistiky na FF UK a obhájil disertační práci Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533—1672 (vedoucí práce prof. Alexandr Stich a po jeho smrti prof. Karel Kučera, oponenti prof. Tilman Berger /Universität Tübingen/ a prof. Dušan Šlosar /MU Brno/). Práce byla pod titulem Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533—1672 vydána tiskem v nakladatelství Karolinum v lednu 2008 (vročení 2007, malý dotisk 2012). V letech 1999—2002 jsem byl asistentem v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK v Praze a vyučoval v seminářích staročeské mluvnice. V roce 2003 jsem připravil k vydání edici jazykověreflektivních prací Matouše Benešovského v nakladatelství KLP (Benešovský, Matouš, zvaný Philonomus. Gramatica Bohemica = Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil. Praha: KLP — Koniasch Latin Press, 2003; lektorovali prof. Stefan M. Newerkla /Universität Wien/ a dr. Jiří K. Kroupa). Edici dalších dvou mluvnic češtiny ze 17. století (Drachoviuvy mluvnice z roku 1660 a Steyerova tzv. Žáčka z roku 1668 jsem pořídil v knize Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny (Praha: KLP — Koniasch Latin Press, 2012; lektorovali doc. Karel Komárek /Univerzita Palackého Olomouc/ a dr. Jarosław Malicki /Vratislavská univerzita/).
Od roku 2003 patřím k užšímu organizačnímu týmu Kruhu přátel českého jazyka; od podzimu 2006 jsem byl přizván mezi členy redakční rady časopisu Listy filologické.
Od května 2012 pracuju v historickém odělení Ústavu pro jazyk český AVČR. Kromě jiného se tam podílím na projektu digitalizovaných mluvnic s popisy (vizte vizte stránky projektu).
Překládám z latiny, rediguju, recenzuju… (vizte bibliografii)