Jste zde

curriculum vitae / profesní životopis

Ondřej Koupil, profesní životopis

V roce 1996 jsem absolvoval obory čeština a latina na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diplomní práce, která se také týkala starší české gramatografie (Překlad části Rosovy Čechořečnosti s úvodem a komentářem, 1996, vedoucí práce prof. Alexandr Stich, oponovali prof. Jana Nechutová /MU Brno/ a prof. Karel Kučera /UK Praha/), byla v lednu 1997 oceněna cenou Jana Palacha, udělovanou děkanem FF UK, a v červnu téhož roku mimořádnou prémií v překladatelské soutěži Jiřího Levého 1996–1997, udělovanou nadací Český literární fond a Obcí překladatelů.

Od jara 1998 jsem zaměstnancem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově jako knihovník a editor knižní řady Pietas benedictina (pietas.brevnov.cz). Za Benediktinské arciopatství spolupracuju od roku 2014 s liturgickou komisí ČBK na reedicích liturgických knih a překladech textů.

V letech 1998–2006 jsem absolvoval doktorské studium bohemistiky na FF UK a obhájil disertační práci Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533–1672 (vedoucí práce prof. Alexandr Stich a po jeho smrti prof. Karel Kučera, oponenti prof. Tilman Berger /Universität Tübingen/ a prof. Dušan Šlosar /MU Brno/). Práce byla pod titulem Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672 vydána tiskem v nakladatelství Karolinum v roce 2008 (vročení 2007; druhé, upravené vydání 2015).

V letech 1999–2002 jsem byl asistentem v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace na FF UK v Praze a vyučoval v seminářích staročeské mluvnice.

V roce 2003 jsem připravil k vydání edici jazykověreflektivních prací Matouše Benešovského v nakladatelství KLP (Benešovský, Matouš, zvaný Philonomus. Gramatica Bohemica = Gramatika česká. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil. Praha: KLP — Koniasch Latin Press, 2003). V letech 2009–2011 mi Grantová agentura České republiky udělila postdoktorský grant s názvem »Jazykověreflektivní dílo Matěje Václav Štajera: edice gramatiky Jana Drachovského (1660) a Štajerova tzv. Žáčka (1668)«. Projekt zaštiťovala Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě — Centrum pro dějiny kultury v českých zemích (www.acecs.cz). Hlavním výstupem projektu byla monografie Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny (Praha: KLP — Koniasch Latin Press, 2012), obsahující také edici těchto dvou mluvnic. V letech 2016–2018 jsem byl řešitelem projektu »Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)«, sponzorovaného Grantovou agenturou České republiky. Projekt se zaměřil na jedny z prvních projevů jazykové reflexe v týkající se češtiny — vyšly v kritických edicích, případně překladech: Orthographia Bohemica. Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přeložili Marcela Koupilová a David Livingstone. Praha: Akropolis, 2019; Beneš Optát, Petr Gzel a Václav Philomathes. Gramatika česká (1533). Ed. Ondřej Koupil. Praha: Akropolis, 2019.

K třístému výročí dokončení edice Svatováclavské bible jsme s kolegou Jiřím M. Havlíkem vydali antologii z jejích textů (Svatováclavská bible: nedělní a sváteční čtení. Edd. O. Koupil a J. M. Havlík. Praha: Karolinum, 2017).

Překládám z latiny díla patristických a středověkých autorů: sv. Augustina, sv. Benedikta, sv. Bernarda z Clairvaux, Jana Cassiana, Girolama Savonaroly.

Od roku 2003 patřím k užšímu organizačnímu týmu Kruhu přátel českého jazyka; od podzimu 2006 jsem členem redakční rady časopisu Listy filologické.