Jste zde

opera et opuscula / bibliografie

Bibliografie (texty, redakce, překlady) / Ondřej Koupil
[seznam není kompletní, postupně je doplňován; poslední aktualizace 2015-03-18]
Bibliografie (texty, redakce, překlady) / Ondřej Koupil

1992
1992/1 Krev úzkosti. Iniciály, 1992, roč. 3, č. 26 (celkově), s. 56–60. ISSN 0862-6324 [próza].

1993
1993/1 Obrazy Anastáze Opaska. Český deník, 1993, roč. 3, č. 100, s. 8. ISSN 1210-0854 [rec.].

1996
1996/1 Listy z Číny. Literární noviny, 1996, roč. 7, č. 2, s. 10. ISSN 1210-0021 [podepsáno Josef Bednařík, rec. knihy Karla Slavíčka SJ Listy z Číny do vlasti a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716–1735). Praha: Vyšehrad, 1995, 272 s.].
1996/2 Rosa, Václav Jan. Předmluva k Čechořečnosti. Z lat. přel. Ondřej Koupil. Listy filologické, 1996, roč. 119, č. 1–4, s. 101–161. ISSN 0024-4457 http://www.jstor.org/stable/23466990.
1996/3 QQQ dipl.

1997
1997/1 Ignis lentus, oheň pomalý. Literární noviny, 1997, roč. 8, č. 15, s. 6. ISSN 1210-0021 [rec. knihy Jaroslava Durycha Služebníci neužiteční. Praha: Argo, 1996, 818 s.].
1997/2 Vznik Vinařického překladu Vergilia. In Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného (sborník). Vysoké Mýto: Okresní muzeum ve Vysokém Mýtě, 1997, s. 129–139. ISBN 80-238-0980-6.

1998
1998/1 Řehole Benediktova (živé — dílo — minulosti). Souvislosti, 1998, roč. 9, č. 2 (36), s. 68–81. ISSN 0862-6928.
1998/2 Regula Benedicti. Řehole Benediktova. Z lat. přel. Alžběta Franecová, Vojtěch Engelhart a Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1998. LXX+242 s. ISBN 80-238-2676-X [red. a revize překladu; nepodepsaný text Řehole Benediktova v češtině, s. LV–LXII: přehled a popis dosavadních vydání a ediční poznámka].
1998/3 Savonarola, Girolamo (Hieronymus). Útěcha mého putování. Z lat. přel. O. K. In Útěcha mého putování. Praha: Krystal OP, 1998, s. 37–113. ISBN 80-85929-30-9.
1998/4 Oslavy obnoveného kláštera v Rajhradě. Lidové noviny (příloha Orientace), 1998, roč. QQQ, sobota 26. září 1998, s. 22.
1998/5 Kompas na cestu ke spáse. Katolický týdeník, 1998, roč. 9, č. 40, s. 8. ISSN 0862-5557.

1999
1999/1 Merton, Thomas. Monastický pokoj. Z angl. přel. O. K. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 1999, 68 s. [= Pietas benedictina 1] ISBN 80-902682-0-X.
1999/2 Bernard z Clairvaux (Bernardus Claraevallensis, sv.). O stupních pokory a pýchy. Z lat. přel. O. K. In O stupních pokory a pýchy. Chvály panenské Matky. Praha: Krystal OP, 1999, s. 17–62. ISBN 80-85929-34-1 [s revizí překladu předmluv].
1999/3 Dva rozhovory, dvojí Žalmy, dvě buchty a Světlem oděná. Souvislosti, 1999, roč. 10, č. 1 (39), s. 221–337. ISSN 0862-6928 [rec. knih Jana Jandourka Tomáš Halík: ptal jsme se cest. Praha: Portál, 1997; Jana Konzala Zpověď tajného biskupa. Připravil Bob Fliedr. Praha. Portál, 1998; Knihy žalmů. Z hebr. přel. Viktor Fischl. Praha: Melantrich, 1998; Jeruzalémská bible [...] IX. Žalmy. Praha: Krystal OP, 1998; Martina C. Putny Česká katolická literatura 1848–1918. Praha: Torst, 1998; Ernsta R.Curtia Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998; Alexandra Sticha Světlem oděná. Praha: Argo, 1998].
1999/4 Profesor Černý a editor pilný. Souvislosti, 1999, roč. 10, č. 3–4 (41–42), s. 267–269. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Václava Černého Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 2. Podzim středověku a renesance. Jinočany: H&H, 1998].
1999/5 Návraty. Souvislosti, 1999, roč. 10, č. 3–4 (41–42), s. 270–272. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Jaroslava Kolára Návraty bez konce: studie k starší české literatuře. Brno: Atlantis, 1999].
1999/6 Václav Jan Rosa o českém slovese. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 3–4, s. 160–166. ISSN 1210-9339 [překlad s krátkým úvodem].
1999/7 Žena krásná náramně. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 3–4, s. –220. ISSN 1210-9339 [rec. knihy Žena krásná náramně. Ed. Milan Kopecký aj. Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis, 1998].
1999/8 Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Čeština doma a ve světě, 1999, roč. 7, č. 3–4, s. 220–222. ISSN 1210-93[rec. knihy Jana Royta Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století. Praha: Karolinum, 1999].

2000
2000/1 Kadlec, Jaroslav. Svatý Prokop, český strážce odkazu cyrilometodějského. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000. 184 s. [= Pietas benedictina 2] ISBN 80-902682-1-8 [red., sestavení a doplnění bibliografie].
2000/2 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2000. 160 s. [= Pietas benedictina 3] ISBN 80-902682-2-6 [red. a pozn. o starších překladech].
2000/3 odpověď na anketu revue o českých biblických překladech. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 1 (43), s. 135–137. ISSN 0862-6928.
2000/4 Podzim středověku — jaro medievistiky. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 2 (44), s. 246–249. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Johana Huizingy Podzim středověku. Přel. G. Veselá a Š. Belisová. Jinočany: H&H, 1999].
2000/5 Augustin (Aurelius Augustinus Hipponensis, sv.). Odpověď Simplicianovi. Z lat. přel. O. K. In O milosti a svobodném rozhodování. Odpověď Simplicianovi. Praha: Krystal OP, 2000, s. 69–134. ISBN 80-85929-41-4.
2000/6 Ad loca sancta. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 3–4 (45–46), s. 250–252. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Itinerarium Egeriae. Putování Egeriino. Ed. a přel. M. Hejtmanová. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 1999; vyšlo 2001].
2000/7 Silná kniha. Souvislosti, 2000, roč. 11, č. 3–4 (45–46), s. 275–280. ISSN 0862-6928 [rec. knihy F. V. Mareše Cyrilometodějská tradice a slavistika. Ed. a přel. E. Bláhová, V. Konzal a J. Vintr. Praha: Torst, 2000; vyšlo 2001].
2000/8 Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4 [redaktor čísla; vyšlo 2001].
2000/9 Čeští bohemisté ve Vídni: kdo je kdo. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 208–212 [podepsáno ok; vyšlo 2001].
2000/10 Konference o 225. výročí založení vídeňské bohemistiky (beseda u hranatého stolu). Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 214–223 [rozhovor s Václavem Petrbokem a Alexandrem Stichem; vyšlo 2001].
2000/11 A. V. Šembera. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 228–231 [ukázky z díla A. V. Š. „vybral a uvedl ok“; vyšlo 2001].
2000/12 „V polemickém zapálení“. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 262–265 [přepis krátkých ukázek z textů J. Hallera a stručný úvod; vyšlo 2001].
2000/13 Bohemista čte knihu vídeňského slavisty. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 270–271 [referát o knize F. V. Mareše Cyrilometodějská tradice a slavistika. Ed. a přel. E. Bláhová, V. Konzal a J. Vintr. Praha: Torst, 2000; vyšlo 2001].
2000/14 Druhý rychnovský sborník. Čeština doma a ve světě, 2000, roč. 8, č. 4, s. 273–274 [referát o sborníku Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století: sborník příspěvků z konference konané 27.–29. 5. 1999 v Rychnově nad Kněžnou. Ed. V. Petrbok, R. Lunga a J. Tydlitát. Boskovice: Albert, 1999; vyšlo 2001].

2001
2001/1 ADAM, Robert, JANČÁKOVÁ, Jana, KOUPIL, Ondřej, KUČERA, Karel, a REJZEK, Jiří. Starší české texty s přehledem morfologie staré češtiny a cvičeními. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, b. d. [2001]. ISBN 80-85899-97-3 [podíl na úpravě starší stejnojmenné publikace J. Jančákové a K. Kučery].
2001/2 Česká, ale latinská. Souvislosti, 2001, roč. 12, č. 1 (47), s. 217–223. ISSN 0862-6928 [rec. knihy J. Nechutové Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000].
2001/3 HOLZHERR, Georg. Řehole Benediktova: uvedení do křesťanského života (komentář). Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001. 312 s. [= Pietas benedictina 4] ISBN 80-902682-3-4 [red., revize lat. citátů a jazyková úprava celku; vyšlo 2002].
2001/4 BORKOWSKA, Małgorzata. Kristus — život Marmionův. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2001. 176 s. [= Pietas benedictina 5] ISBN 80-902682-4-2 [red., úprava ukázky Marmionova díla s A. Skřivánkem; vyšlo 2002].

2002
2002/1 Benediktini v Břevnově. In Royt, Jan. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002, s. 42–46. ISBN 80-902682-5-0 [zároveň redakce publikace].
2002/2 Autor Poučných příběhů pro komořího Lausa a jeho doba. In Palladios. Poučné příběhy pro komořího Lausa. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. XXXII, 128 s. [= Pietas benedictina 6] ISBN 80-902682-6-9, s. IX–XV [zároveň redakce knihy a bibliografie].
2002/3 Egyptští poustevníci v českém středověku. In Palladios. Poučné příběhy pro komořího Lausa. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2002. XXXII, 128 s. [= Pietas benedictina 6] ISBN 80-902682-6-9, s. XXVII–XXXII [s edicí O svatém Pavlu, jenž jest slul sprostný, s. XXIX–XXXII].
2002/4 rec. Gertraude Zand — Jiří Holý (Hrsg.), Tschechisches Barock: Sprache, Literatur, Kultur / České baroko: jazyk, literatura, kultura. Frankfurt am Main aj.: Lang 1999, 312 s. Listy filologické, 2002, roč. 125, č. 1–2, s. 166–173. ISSN 0024-4457 [vyšlo 2003] http://www.jstor.org/stable/23467879.
2002/5 K dílu Jana Caramuela z Lobkovic. Listy filologické, 2002, roč. 125, s. 258–288. ISSN 0024-4457 [vyšlo 2003] http://www.jstor.org/stable/23467814.
2002/6 Jak prv psávali Čechové. Listy filologické, 2002, roč. 125, s. 310–320. ISSN 0024-4457 [rec. Štejer, M. V. Žáček aneb Výborně dobrý způsob, jak se má dobře po česku psáti neb tisknouti. Ed. D. Nečas. Praha: Akropolis, 2001; číslo časopisu vyšlo 2003] http://www.jstor.org/stable/23467817.

2003
2003/1 Fidlerová, Alena, aj. Alexandr Stich. Literární noviny, 2003, roč. 14, č. 6, 3. 2., s. 2. ISSN ??? [společně s Alenou Fidlerovou, Martinou Šulckovou, Janem Linkou, Filipem Outratou a Václavem Petrbokem].
2003/2 Rozloučení s Alexandrem Stichem. Dokořán: bulletin Obce spisovatelů, 2003, roč. 7, č. 25, s. 41–42.
2003/3 Frank, Karl Suso. Dějiny křesťanského mnišství. Přel. Z. Lochovský. Praha: Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 200 s. [= Pietas benedictina 7] ISBN 80-902682-8-2 [revize překladu, redakce].
2003/4 Cozzens, Donald Bernard. Měnící se tvář kněžství: reflexe nad krizí kněžské duše. Přel. M. Koupilová. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 136 s. ISBN 80-902682-7-7 [redakce].
2003/5 Matouš Benešovský zvaný Philonomus a jeho jazykové knížky. In Benešovský, Matouš, zvaný Philonomus. Grammatica Bohemica. Knížka slov českých vyložených. Ed. O. Koupil. Praha: KLP, 2003, s. ix–xli [vyšlo v lednu 2004].
2003/6 JANDIT, Václav. Nejjasnější kníže! In VALÁŠEK, Martin. Gramatik Václav Jandit a Gian Gastone (in HEROLD, Vilém, a PÁNEK, Jaroslav, (edd.). Baroko v Itálii — baroko v Čechách: setkávání osobností, idejí a uměleckých forem. Praha: Filosofia, 2003, s. 469–478), s. 476–478 [překlad dedikace gramatiky].
2003/7 rec. Svatováclavská bible. Facsimile. Edd. H. Rothe a F. Scholz. Paderborn aj.: F. Schöningh, 2001 [= Biblia Slavica 1/4]. Listy filologické, 2003, roč. 126, s. 358–362. ISSN 0024-4457 [vyšlo 2004] http://www.jstor.org/stable/23468232.

2004
2004/1 Život jurských otců. Přel. O. K., J. Zdichynec a Z. Žalud. Praha: Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003. 128 s. [= Pietas benedictina 8] ISBN 80-902682-8-2 [přel. třetinu, sjednocení celého překladu, redakce].
2004/2 Život jurských otců: doba, dílo, souvislosti. In Život jurských otců. Přel. O. K., J. Zdichynec a Z. Žalud. Praha: Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2003, [= Pietas benedictina 8] ISBN 80-902682-8-2, s. xix–xxxvii [spolu s A. Skřivánkem a A. Vandrovcem].
2004/3 rec. Giovanni Battista Manni, Věčný pekelný žalář. Do češtiny převedl Matěj Václav Šteyer, (ed.) Martin Valášek, doslov Alena Wildová-Tosi. Brno, Atlantis 2002, 296 s. ISBN: 80-7108-224-4. Listy filologické, 2004, roč. 127, s. 182–185. ISSN 0024-4457 http://www.jstor.org/stable/23468340.

2005
2005/1 Repertorium. Revolver revue, 2005, č. 58, s. 270–272. ISSN 1210-2881 [rec. LINDA, Jaromír, aj. Repertorium rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek v Čechách I/1–2. Praha: Karolinum, 2003].
2005/2 Desideria a desiderata: zpráva o nálezu edice Kritische Versuche Josefa Dobrovského v pozůstalosti Oldřicha Králíka. In Vavřínek, V., Gladkova, H., a Skwarska, K. Josef Dobrovský, fundator studiorum slavicorum: příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.–13. června 2003, Slovanský ústav AV ČR, Praha 2004, s. 154–158 [společně s Václavem Petrbokem].
2005/3 Česká gramatografie a kulturní reflexe češtiny v letech 1533–1672. Nepublikovaná disertační práce UK FF Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace. xl+275 s. [vydáno knižně 2007/12] https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150017246
2005/4 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2003/2004. Naše řeč, 2005, roč. 88, s. 102–104. ISSN 0027-8203 [společně s Robertem Adamem a Václavem Petrbokem].
2005/5 THEODÓRÉTOS Z KYRRU. Historia religiosa: bohumilá historie mnichů syrských. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 [= Pietas benedictina 9]. ISBN 80-86882-00-4 [red. překladu a předmluvy, ed. pozn., s Anselmem Skřivánkem OSB pásmo vysvětlivek].
2005/6 Moravsko-slezské monastikon. Souvislosti, 2005, roč. 16, č. 2, s. 238–240. ISSN 0862-6928 [rec. knihy D. Foltýna aj. Encyklopedie moravských a slezských klášterů. Praha: Libri, 2005. ISBN 80-7277-026-8].
2005/7 Přednášky profesora Černého po velké přestávce. Souvislosti, 2005, roč. 16, č. 4, s. 245–249. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Václava Černého Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti 3: baroko a klasicismus. Jinočany: H&H, 2005. ISBN 80-7319-011-7].
2005/8 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců II. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2005 [= Pietas benedictina 10]. ISBN 80-86882-01-2 [red. překladu, ed. pozn.].

2006
2006/1 Dvě knihy poprvé: římská a starokřesťanská literatura. Souvislosti, 2006, roč. 17, č. 3, s. 269–277. ISSN 0862-6928 [rec. knih Jiřího Šubrta Římská literatura. Praha: OIKOYMENH, 2005, a Heinricha Krafta Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Přeložil J. Kaplan. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005].
2006/2 Dvě knihy podruhé: Jeruzalémská bible a tzv. Bognerův překlad. Souvislosti, 2006, roč. 17, č. 4, s. 291–295. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Jeruzalémská bible: Písmo svaté vydané Jeruzalémskou biblickou školou: pracovní vydání XV: dvanáct proroků. Přel. F. X. Halas aj. Praha: Krystal OP, 2005; Pentateuch (Pět knih Mojžíšových): český katolický překlad. Přel. V. Bogner, J. Brož aj. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006].
2006/3 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2004/2005. Naše řeč, 2006, roč. 89, č. 1, s. 47–48. ISSN 0027-8203 [společně s Robertem Adamem].
2006/4 příspěvky do knihy o břevnověQQQ
2006/5 ventura red.QQQ

2007
2007/1 Odpověď do ankety „Překladatel a redaktor“. Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 1, s. 177–178. ISSN 0862-6928.
2007/2 Rec. Christoph Markschies: Mezi dvěma světy: dějiny antického křesťanství. Praha, Vyšehrad 2005. Salve, 2007, roč. roč. 17, č. 2, s. 124–125. ISSN 1213-6301 [rec. knihy, 256 s. ISBN 80-7021-775-8].
2007/3 Dobré dílo o Josefu Florianovi. Lidové noviny, roč. 20, č. 83 (7. 4.), příloha Orientace, s. 6 [rec. knihy Jitky Bednářové Josef Florian a jeho francouzští autoři. Brno: CDK, 2006].
2007/4 Hieronymovi o edici listů (epistula I). Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 2, s. 244–249. ISSN 0862-6928 [rec. knihy: Jeroným. Výbor z dopisů. Přel. J. Šubrt. Praha: OIKOYMENH, 2006].
2007/5 zeschick, red.QQQ
2007/6 zeschick, doslovQQQ
2007/7 SIOSTRZONEK, Petr, a KOUPIL, Ondřej. Besedy o obnově břevnovského kláštera. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 13]. 192 s. ISBN 978-80-86882-05-5 [knižní rozhovor s představeným břevnovského kláštera, s fotografiemi Jindřicha Štreita z roku 1993 aj.].
2007/8 Cesty k dějinám češtiny. Listy filologické, 2007, roč. 130, č. 1–2, s. 144–147. ISSN 0024-4457 [úvaha s recenzí knihy Jiřího Marvana Cesty ke spisovné češtině — prvních tisíc let (800–1800): malý průvodce dějinami české lingvoekologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2006. 296 s. ISBN 80-7044-804-0] http://www.jstor.org/stable/23468493.
2007/9 Hieronymovi o Augustinovi a taky trochu o Alarichovi. Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 3, s. 189–192. ISSN 0862-6928 [rec. knihy: Aurelius Augustinus. O Boží obci I–II. Přel. J. Nováková. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2007].
2007/10 Jan Cassianus a jeho Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí. In JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a): předmluva a knihy 1–4. Přel. O. Koupil, J. Pavlík, A. Vandrovec a J. Zdichynec. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 14], s. ix–xliv. ISBN 978-80-86882-07-9
2007/11 JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (a): předmluva a knihy 1–4. Přel. O. Koupil, J. Pavlík, A. Vandrovec a J. Zdichynec. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 14]. xliv+92 s. ISBN 978-80-86882-07-9 [překlad s dalšími překladateli, redakce překladu, pásmo vysvětlivek].
2007/12 Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 978- 80-246-1364-2 [vyšlo 2008].
2007/13 Tři příspěvky k dějinám benediktinů. Souvislosti, 2007, roč. 18, č. 4, s. 199–203. ISSN 0862-6928 [recenze knih: Petr Sommer. Svatý Prokop: z počátků českého státu a církve. Praha: Vyšehrad, 2007; M. Mádl, A. Schlecht a M. Vondráčková. Detracta larva juris naturae: Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov. Praha: Artefactum, 2006; Jáchyma D. Zítka Stručné dějiny Emauzského opatství v Praze a soupis uměleckohistorické literatury v knihovně opatství. Praha: Společnost přátel beuronského umění v Praze, 2007].
2007/14 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2005/2006. Naše řeč, 2007, roč. 90, s. 47–49. ISSN 0027-8203 [s O. Koupilem a V. Petrbokem].
2007/15 Vydávání starých mluvnic češtiny. In POLÁCH, Vladimír P. (ed.). Funkce — Funkčnost — Funkcionalismus: sborník příspěvků z 6. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 16.–18. května 2005. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2007, s. 116–119. ISBN 978-80-244-1767-7.
2007/16 Katolická církev v Břevnově. In TRYML, Michal (ed.). Kniha o Břevnově. Praha: Městská část Praha 6, 2007, s. 110–116. ISBN 80-239-6982-X [s Anselmem Skřivánkem OSB; 2., opravené vydání se stejným ISBN téhož roku].

2008
2008/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2006/2007. Naše řeč, 2008, roč. 91, s. 49–51. ISSN 0027-8203 [s M. Harvalíkem, O. Koupilem a V. Petrbokem].
2008/2 COZZENS, Donald B. Osvobodit celibát. Přel. M. Koupilová. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008. 128 s. ISBN 978-80-86882-08-6 [jazyková redakce].
2008/3 Rec. Quellen und Texte zur benediktusregel, (hrsg.) MICHAELA PUZICHA — JOHANNES GARTNER — PLAZIDUS HUNGERBÜHLER. St. Ottilien, EOS-Verlag 2007, XI + 652 s. ISBN 978-3-8306-7278-4. Listy filologické, 2008, roč. 131, č. 1–2, s. 311–313. ISSN 0024-4457. http://www.jstor.org/stable/23469128
2008/4 Rec. MARTIN Z KOCHEMU, Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše… Listy filologické, 2008, roč. 131, č. 3–4, s. 557–563. ISSN 0024-4457. http://www.jstor.org/stable/23468599
2008/5 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců III. Přel. J. Pavlík. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2008 [= Pietas benedictina 16]. 88 s. ISBN 978-80-86882-10-9 [redakce překladu, vydavatelská poznámka].
2008/6 Prozaický chrám ze 14. století. Souvislosti, 2008, roč. 19, č. 1, s. 215–219. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Život Krista Pána. Ed. M. Stluka. Brno: Host, 2006].
2008/7 Kapitoly z dějin bádání o češtině. Souvislosti, 2008, roč. 19, č. 3, s. 244–248. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Jany Pleskalové, Marie Krčmové, Radoslava Večerky a Petra Karlíka (edd.) Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Praha: Academia, 2007. ISBN 978-80-200-1523-5].
2008/6 JAN CASSIANUS. Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí (b): knihy 5–12. Přel. O. Koupil, J. Lorman, E. Mendelová, J. Pavlík, M. Recinová, J. Šimandl, J. Zdichynec, Z. Žalud. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2007 [= Pietas benedictina 15]. 208 s. ISBN 978-80-86882-09-3 [překlad s dalšími překladateli, redakce překladu, pásmo vysvětlivek, poznámka k překladu].

2009
2009/1 Rec. JOSEF VINTR, Studien zur älteren tschechischen Grammatographie, (Hrsg.) BOHUMIL VYKYPĚL. München: LINCOM Europa 2008, 154 S. (Travaux linguistiques de Brno 03). ISBN 978-3-89586-810-8. Listy filologické, 2009, roč. 132, č. 1–2, s. 202–205. ISSN 0024-4457. http://www.jstor.org/stable/23468624
2009/2 Kdo je kdo mezi českými lingvisty. Souvislosti, 2009, roč. 20, č. 4, s. 199–201. ISSN 0862-6928 [rec. knihy Jiřího Černého a Jana Holeše (edd.) Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-369-5].
2009/3 WIPSZYCKA, Ewa, a HIŻYCKI, Szymon. Mniši — nejen ti svatí…: rozhovor o prvních mniších na egyptské poušti. Přel. J. Linka. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009 [= Pietas benedictina 17]. 144 s. ISBN 978-80-86882-11-6 [předmluva K českému vydání, redakce].
2009/4 Apofthegmata: výroky a příběhy pouštních otců I. Přel. J. Pavlík. 2., opr. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2009. 160 s. [= Pietas benedictina 18] ISBN 978-80-86882-12-3 [red.]
2009/5 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2007/2008. Naše řeč, 2009, roč. 92, s. 48–51. ISSN 0027-8203 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, V. Petrbokem a V. Šmilauerem].
2009/6 Edice Pietas benedictina: deset let zpřístupňování pramenů mnišství v břevnovském klášteře a co tomu předcházelo. Knižnica, 2009, roč. 10, č. 6, s. 41–45. http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2009/jun/41.pdf

2010
2010/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2008/2009. Naše řeč, 2010, roč. 93, s. 50–52. ISSN 0027-8203 [s R. Adamem, M. Harvalíkem a V. Petrbokem].
2010/2 Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časomíry. Česká literatura, 2010, roč. 58, č. 2, s. 147–167. ISSN 0009-0468. http://www.jstor.org/stable/42687606
2010/3 Rec. Rupert Berger: Liturgický slovník. Praha, Vyšehrad 2008. Přel. V. Konzal, J. Vokoun a Z. Lochovský. Salve, 2010, roč. 20, č. 2, s. 151–153. ISSN 1213-6301 [rec. knihy].
2010/4 [Jeden z žáků Venceslaa Aquinata?] Xaveria nepudí k lásce ani naděje na Nebe, ani strach z Pekla. Přel. O. K. Plav, 2010, roč. 6, č. 5, s. 42–43. ISSN 1802-4734.
2010/5 Rec. TILMAN BERGER, Studien zur historichen Grammatik des Tschechischen: bohemistische Beiträge zur Kontaktliguistik. München, Lincom Europa 2008 [= Travaux linguistiques de Brno 02], 94 S. ISBN 978-3-89586-047-8. Listy filologické, 2010, roč. 130, č. 1–2, s. 196–199. ISSN 0024-4457. http://www.jstor.org/stable/23468708
2010/6 Úvaha o gramatikách češtiny a o dějinách češtiny. In JANEČKOVÁ, Marie, ALEXOVÁ, Jarmila, POSPÍŠILOVÁ, Věra, aj. Slovesné baroko ve středoevropském prostoru. Praha: ARSCI, 2010, s. 7–11. ISBN 978-80-7420-008-3.
2010/7 VENTURA, Václav. Spiritualita křesťanského mnišství 2–3. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2010 [= Pietas benedictina 19]. 456 s. ISBN 978-80- 86882-14-7 [ediční zkrácení a úprava textu, revize bibliografických odkazů, bibliografický seznam].
2010/8 ŠPIDLÍK, Tomáš. Řehoř Naziánský: úvod ke studiu jeho duchovní nauky. Přel. M. Vavřinková. Olomouc: Refugium, 2010. 328 s. ISBN 978-80-7412-051-0 [jazyková redakce, práce s bibliografickými odkazy].
2010/9 Psaní o českých »lingvistech« raného novověku. Naše řeč, 2010, roč. 93, č. 4–5, s. 241–247. ISSN 0027-8203.

2011
2011/1 Psáti, neb tisknout? (Nám4, a ŠtVýb1 a písaři). in ČORNEJOVÁ, M., RYCHNOVSKÁ, L., a ZEMANOVÁ, J., (edd.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902): sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), 23.-25. září 2010, Brno, Česká republika. Brno: Host; Masarykova univerzita, 2010, s. 235–249. ISBN 978-80-7294-508-5 (Host), 978-80-210-5547-6 (Masarykova univerzita).
2011/2 [B14] Rec. Staročeská bible Drážďanská a Olomoucká V/1–2. Edd. J. Pečírková aj. Praha, Academia 2009. Salve, 2011, roč. 21, č. 2, s. 178–179. ISSN 1213-6301 [rec. knihy].
2011/3 [Olomouc jedna, dvě] Rec. Dějiny Olomouce 1–2. Red. J. Schulz. Olomouc, Univerzita Palackého 2009. Salve, 2011, roč. 21, č. 2, s. 179–181. ISSN 1213-6301 [rec. knihy].
2011/4 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2009/2010. Naše řeč, 2011, roč. 94, s. 43–45. ISSN 0027-8203 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, V. Petrbokem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou].
2011/5 Benediktinský život v Břevnově. In ROYT, Jan, SKŘIVÁNEK, Anselm, a KOUPIL, Ondřej. Břevnovský klášter: historie kláštera, průvodce, benediktinský život. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2011, s. 30–32. ISBN 978-80-86882-15-4 [zároveň odpovědný redaktor]

2012
2012/1 Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny, Praha: KLP, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2]. xxx + 410 s. ISBN 978-80-86791-97-5.
2012/2 Modul digitalizovaných mluvnic: co, k čemu, pro koho. In Bibliotheca antiqua 21 (2012). Olomouc: Vědecká knihovna; Ostrava: Sdružení knihoven České republiky, 2012, s. 123–126. ISBN 978-80-7053-298-0 (Vědecká knihovna v Olomouci), 978-80-86249-66-7 (Sdružení knihoven České republiky).
2012/3 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 21 mluvnic, redakce k 24. 10. 2012 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, 2012 [cit. 11. 1. 2013]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie.
2012/4 Rec. ŠÁRKA ZIKÁNOVÁ, Postavení slovesného přísudku ve starší češtině. Praha, Karolinum 2009, 234 s. [= Acta Universitatis Carolinae Philologica, Monographia CLII]. ISBN 978-80-246-1381-9. Listy filologické, 2012, roč. 135, č. 1–2, s. 206–207 QQQ.
2012/5 Rec. Hubertus R. Drobner: Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Praha: OIKOYMENH 2011. Salve, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–148. ISSN 1213-6301 [rec. knihy].
2012/6 Angličtí benediktini (odpověď Alešovi). Salve, 2013, roč. 22, č. 3, s. 77–84. ISSN 1213-6301.
2012/7 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2010/2011. Naše řeč, 2012, roč. 95, s. 47–50. ISSN 0027-8203 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, V. Šmilauerem a I. Vaňkovou].

2013
2013/1 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 51 mluvnic, redakce k 8. 11. 2013 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, 2013 [cit. 8. 1. 2014]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie
2013/2 RŮŽIČKA, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= Pietas benedictina 20] [edice, redakce, ediční poznámka].
2013/3 Historik břevnovsko-broumovského štiftu Jeroným Růžička OSB. In RŮŽIČKA, Jeroným. Dějepis kláštera břevnovského a broumovského. Ed. O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2013 [= Pietas benedictina 20], s. xi–xxii.
2013/4 Edice Komenského pokračuje. Česká literatura, 2013, roč. 61, č. 5, s. 806–808 [rec. Dílo Jana Amose Komenského 15/IV: Eruditionis scholasticae pars I: Vestibulum. Eruditionis scholasticae pars II: Janua. Edd. Jiří Beneš aj. Praha: Academia, 2011]
2013/5 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2011/2012. Naše řeč, 2013, roč. 96, s. 50–53. ISSN 0027-8203 [s R. Adamem, M. Harvalíkem, Václavem Petrbokem, Vladimírem Šmilauerem a I. Vaňkovou].
2013/6 Představy o kultivované češtině do Dobrovského. In Dittmann, Robert, aj. Studie k moderní mluvnici češtiny 3: čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 113–125. Dostupné z: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtb...
2013/7 Rec. Prudentius: Kniha hodinek (Cathemerinon), Praha, Herrmann a synové, 2012, přeložil Martin C. Putna. Salve, 2013, roč. 23, č. 3, s. 135–137. ISSN 1213-6301 [rec. knihy, vyšlo 2014].
2013/8 Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené. Listy filologické, 2013, roč. 136, č. 3–4, s. 365–382 [vyšlo 2014].
2013/9 Mistr historické syntézy. In NĚMEC, Ludvík. František Dvorník — mistr historické syntézy. Přel. Marcela Koupilová. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2013 [= Prameny spirituality 34], s. 539 ISBN 978-80-7412-146-3 [s Pavlem Ambrosem, vyšlo 2014].
2013/10 Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677). Historie — otázky — problémy, 2013, roč. 5, č. 2, s. 95–106 [vyšlo 2014].

2014
2014/1 Kruh přátel českého jazyka v akademickém roce 2012/2013. Naše řeč, 2014, roč. 97, s. 46–49. ISSN 0027-8203 [s R. Adamem, M. Harvalíkem a I. Vaňkovou].
2014/2 HOLUB, Bonifác. Paměti farnosti u Svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Ed. Ondřej Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= Pietas benedictina 21] [edice, redakce, ediční poznámka].
2014/3 Bonifác Holub spisovatel. In HOLUB, Bonifác. Paměti farnosti u Svaté Markéty v Břevnově a blízkého okolí. Ed. O. Koupil. Praha: Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty, 2014 [= Pietas benedictina 21], s. xxiii–xxxvi (s Anselmem Skřivánkem OSB).
2014/4 Na cestách k nové češtině. Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 1–2, s. 145–158 [úvaha nad knihami WOLDT, Claudia (ed.). Tschechisch bis 1775 — historische Kontinuität oder Geschichte mit Sollbruchstellen?: Beiträge zum 5. Bohemicum Dresdense 12. November 2010. München; Berlin; Washington D.C.: Verlag Otto Sagner, 2012 [= Specimina philologiae Slavicae 169] a VYKYPĚLOVÁ, Taťána. Wege zum Neutschechischen: Studien zur Geschichte der tschechischen Schriftsprache. Hamburg: Dr. Kovač, 2013 [= Studien zur Slavistik 32]].
2014/5 Rec. Lucie Heilandová — Richard Mahel — Jindra Pavelková — Eva Richtrová, Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera. Brno, Moravská zemská knihovna 2013, 210 s. ISBN 978-80-7051-196-1 (brož.) * 978-80-70-51-196-1 (chyb.). Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 1–2, s. 201–203.
2014/6 Rec. Milan M. Buben: Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých zemích III/4: řeholní klerikové (jezuité). Praha, Libri 2012. Salve, 2014, roč. 24, č. 3, s. 137–139. ISSN 1213-6301 [rec. knihy].
2014/7 Modul digitalizovaných mluvnic — charakteristiky 71 mluvnic, redakce k 10. 11. 2014 [online]. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení vývoje jazyka, 2014 [cit. 15. 12. 2014]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/mluvnice/digitalni-kopie
2014/8 Rec. PETR VOIT, Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, I: Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557. Praha, Koniasch Latin Press 2013, 464 s. ISBN 978-80-86791-98-2. Listy filologické, 2014, roč. 137, č. 3–4, s. 370–376.
2014/9 Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu. Acta Universitatis Carolinae — Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, 2014. Praha: Karolinum, 2015, s. 93–104 [vyšlo 2015] AN! - už jen potvrdit, že vyšlo na papíře QQQ
2014/10 Filologie: rozhovor s Martinem Svatošem. Česká literatura, 2014, roč. 62, č. 6, s. 815–833. ISSN 0009-0468 [pozor, číslo má paginaci opakující se z předešlého čísla a číslo ročníku na obálce „61“!] (text společně s Martinem Svatošem a Václavem Petrbokem).

2015
2015/1 Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2015. LXII + 352 (tj. 414) s. ISBN 978-80-246-2734-2 AN! KO!
2015/2 QQQGramm2 e-book ISBN 978-80-246-2738-0 (pdf)AN! KO!
2015/3 Hájkovský sborníkAN! AČ!
2015/2 Grammatyka CžeskaAN! AČ! KOUPIL, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015.

ASEP: http://www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/asep/ujc-a/0289202