Jste zde

granty

2009–2011 (řešitel)
postdoktorský grant »Jazykověreflektivní dílo Matěje Václav Štajera: edice gramatiky Jana Drachovského (1660) a Štajerova tzv. Žáčka (1668)«
Grantová agentura České republiky
Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě — Centrum pro dějiny kultury v českých zemích Praha (www.acecs.cz).
Výsledky:
KOUPIL, Ondřej. Joannes Drachovius SJ jako teoretik české časomíry. Česká literatura, 2010, roč. 58, č. 2, s. 147—167.
KOUPIL, Ondřej. Psaní o českých »lingvistech« raného novověku. Naše řeč, 2010, roč. 93, č. 4—5, s. 241—247.
KOUPIL, Ondřej. Psáti, neb tisknouti?: (Nám4, ŠtVýb1 a písaři). In ČORNEJOVÁ, Michaela, RYCHNOVSKÁ, Lucie, a ZEMANOVÁ, Jana (edd.). Dějiny českého pravopisu (do r. 1902): sborník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny českého pravopisu (do r. 1902) 23.–25. září 2010, Brno, Česká republika. Brno: Host; Masarykova univerzita, 2010b (vyšlo 2011), s. 235–249.
KOUPIL, Ondřej. Se Svatošem za Constantiem. In FÖRSTER, Josef, aj. (edd.). Musarum Socius jinak též Malý Slavnospis. Praha: Kabinet pro klasická studia AV ČR, 2011, s. 85–98.
KOUPIL, Ondřej. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny. Praha: Koniasch Latin Press, 2012. xxx + 410 s. ISBN 978-80-86791-97-5.

2011–2015 (člen týmu)
standardní grant »Nový encyklopedický slovník čestiny online (Enc-Czech online)«
Grantová agentura České republiky
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Výsledky:
KOUPIL, Ondřej. Gramatiky češtiny. In Petr Karlík, Marek Nekula a Jana Pleskalová (edd.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. 606–610 [s Radoslavem Večerkou]; On-line

2012–2015 (člen týmu)
projekt NAKI č. DF12P01OVV028
Ministerstvo kultury ČR
Ústav pro jazyk český AV ČR Praha
Výsledky:
KOUPIL, Ondřej. Alphabetum Boëmicum (1718): slabikář pro učené. Listy filologické, 2013, roč. 136, č. 3–4, s. 365–382 [vyšlo 2014]. \ JSTOR
KOUPIL, Ondřej. Nový zákon tzv. Svatováclavské bible (1677). Historie — otázky — problémy, 2013, roč. 5, č. 2, s. 95–106 [vyšlo 2014].
KOUPIL, Ondřej. Hájek jako jazyková autorita. In Jan Linka (ed.). Na okraj Kroniky české. Praha: Ústav pro českou literaturu; Academia, 2015 [= Studia Hageciana 1], s. 187–200.
KOUPIL, Ondřej. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století (katalog výstavy). Praha: Akropolis, 2015.
KOUPIL, Ondřej. Konvence a experiment: Rosova pravidla českého pravopisu. Acta Universitatis Carolinae — Philologica 3. Slavica Pragensia XLII, 2014. Praha: Karolinum, 2015, s. 93–104 [vyšlo 2015]. CEEOL; Karolinum
KOUPIL, Ondřej. Čeština a slovenština v „modulu digitalizovaných mluvnic“. In Slavomír Ondrejovič a Júlia Behýlová (edd.). Fenomén Ďurovič. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2016 [= Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského: philologica, 2016, roč. 75], s. 107–118.

2013 (člen týmu)
operační program EU
Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
KOUPIL, Ondřej. Představy o kultivované češtině do Dobrovského. In Robert Dittmann aj. Studie k moderní mluvnici češtiny 3: čeština a dějiny. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 113–125. \ on-line

2015–2017 (člen týmu)
standardní grant č. 15-01298S »Slovní zásoba slovníků Daniela Adama z Veleslavína«
Grantová agentura České republiky
Ústav pro jazyk český AV ČR Praha
Výsledky:
ADAM z Veleslavína, Daniel. Nomenclator omnium rerum propria nomina tribus linguis – Latina, Boiemica et Germanica – explicata continens. Ex Hadriano Iunio Medico excerptus et pro usu scholarum Boiemicarum editus. Edd. Tilman Berger, Alena M. Černá, Ondřej Koupil, Petr Nejedlý, Štěpán Šimek, Miloslava Vajdlová, Petr Valenta, Jana Zdeňková, 2018 (elektronická edice); verze z 15. 2. 2018 zde
KOUPIL, Ondřej. Veleslavínská čeština a veleslavínská doba. Česká literatura, 2018, roč. 66, č. 2, s. 263–280.

2016–2018 (člen týmu)
projekt s podporou excelence č. P401/12/G168 »Historie a interpretace bible«
Grantová agentura České republiky
Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc
Výsledky:
KOUPIL, Ondřej. Smysly Písma a smysl čtení Jana Cassiana. Listy filologické, 2017, roč. 140, č. 3–4, s. 343–373.

2016–2018 (řešitel)
standardní grant č. 16-00598S »Orthographia Bohemica a náměšťská mluvnice (filologická analýza a kritické edice)«
Grantová agentura České republiky
Ústav pro jazyk český AV ČR
Výsledky:
KOUPIL, Ondřej, a Veronika ŠTĚPÁNOVÁ. Naše řeč v roce 1817. Naše řeč, 2017, roč. 100, s. 193–206.
Orthographia Bohemica. Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přeložili Marcela Koupilová a David Livingstone. Praha: Akropolis, 2019
OPTÁT, Beneš, Petr GZEL a Václav PHILOMATHES. Gramatika česká (1533). Ed. Ondřej Koupil. Praha: Akropolis, 2019.