Jste zde

knihy / libri

Směrovník, kde lze zakoupit některé knihy — pro ty, kdo je na webu nemohou najít:

A. Ondřej KOUPIL. Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672.
Praha: Karolinum, 2007 (vyšlo 2008)
brožovaná, 330 s.

ISBN 978-80-24613642
Kniha komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení. První kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci starověké filologie. Kapitola druhá se postupně zabývá autory jednotlivých mluvnic (jsou to autoři mluvnice náměšťské, Jan Blahoslav, Matouš Benešovský /Philonomus/, Vavřinec Benedikt Nudožerský, Jan Drachovský, Matěj Václav Štajer, Jiří Konstanc a anonymní autor mluvničky Prima principia). Třetí kapitola podrobuje jejich dílo analytickým sondám. Poslední kapitola vyzvedává jako syntézu předcházejících gramatik Čechořečnost Václava Jana Rosy. Exkurzy odbočují k postavám Jana Caramuela z Lobkovic a Matouše Benešovského. Kniha je opatřena rejstříkem a anglickým i německým resumé.
Tato kniha v e-shopu Knihy ABZ: zde

B. Ondřej KOUPIL. Grammatykáři: gramatografická a kulturní reflexe češtiny 1533–1672.
2., revidované vyd.
Praha: Karolinum, 2015
brožovaná, 414 s.

ISBN 9788024627342
Kniha komplexně představuje práci nejstarších gramatiků českého jazyka v 16. a 17. století na pozadí tradic, které formovaly jejich myšlení. První kapitola sleduje vznik gramatografie v rámci starověké filologie. Kapitola druhá se postupně zabývá autory jednotlivých mluvnic (jsou to autoři mluvnice náměšťské, Jan Blahoslav, Matouš Benešovský /Philonomus/, Vavřinec Benedikt Nudožerský, Jan Drachovský, Matěj Václav Štajer, Jiří Konstanc a anonymní autor mluvničky Prima principia). Třetí kapitola podrobuje jejich dílo analytickým sondám. Poslední kapitola vyzvedává jako syntézu předcházejících gramatik Čechořečnost Václava Jana Rosy. Exkurzy odbočují k postavám Jana Caramuela z Lobkovic a Matouše Benešovského. Kniha je opatřena rejstříkem a anglickým i německým resumé.
Druhé vydání je aktualizováno, je doplněna literatura, opraveny chyby, změněny mnohé formulace. K textu přibyly obrázky, hlavně titulní strany starých mluvnic.
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Karolinum: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Kosmas: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Karolinum jako levnější a prohledávatelná e-kniha (PDF): zde
Tato kniha v GoogleBooks: zde

C. GRAMMATICAE BOHEMICAE (edice jazykověreflektivních pramenů)
a další edice gramatik

1. Matouš BENEŠOVSKÝ zvaný Philonomus. Grammatica Bohemica. Knížka slov českých vyložených.
Ed. O. Koupil.
Praha: Koniasch Latin Press, 2003 [= Grammaticae Bohemicae 1].
váz. v pevných deskách, xlvi + 138 s.
ISBN 80-86791-06-8.
Kritická edice latinsky psané mluvnice Grammatica Bohemica (Praha 1577, Knihopis II, č. 7 165) a slovníku Knížka slov českých vyložených (Praha 1587, Knihopis II, č. 7 166), doprovozená editorovou studií Matouš Benešovský zvaný Philonomus a jeho jazykové knížky (s. ix–xlvi). Gramatika je první tištěnou mluvnicí češtiny obsahující paradigmata, slovník pozoruhodným pokusem hledat původ slov v širším slovanském kontextu. Edice jsou doplněny rejstříky příkladových slov.
Nakladatelství KLP:
Na Hubálce 7
169 00 Praha 6
e-mail pro objednávky: koniasch@gmail.com
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Karolinum: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Barvič a Novotný: zde

2. Ondřej KOUPIL. Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny.
Praha: Koniasch Latin Press, 2012 [= Grammaticae Bohemicae 2].
xxx + 410 s.
ISBN 978-80-86791-97-5.
Kniha propojuje do jednoho celku šíře koncipovanou studii o vztahu českých jezuitů 16. a 17. století k jazykové reflexi a reflexi češtiny (s. 5nn.), portréty jezuitů Ioanna Drachovia († 1644) a Matěje Steyera († 1692) a rozbory jejich mluvnic češtiny (s. 47nn.), přílohy s biografickými prameny (elogium M. Steyera vydal a přeložil Martin Svatoš) s kritickými edicemi zkoumaných textů (s. 149nn.), latinsky psané mluvnice Drachoviovy a poutavě česky zpracované příručky Steyerovy: Ioannes Drachovius SI. Grammatica Boëmica (Olomouc 1660, Knihopis II, č. 2 093); Matthias Steyer SI. Výborně dobrý způsob, jak se má po česku dobře psáti neb tisknouti (Praha 1668, Knihopis II, č. č. 15 948). Edice jsou doplněny rejstříky příkladových slov, celá kniha indexem osobních jmen.
Tato kniha v e-shopu nakladatelství KLP: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Karolinum: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Oliva: zde

3. Orthographia Bohemica.
Ed. Kateřina Voleková, do češtiny přel. Ondřej Koupil, do angl. přeložili Marcela Koupilová a David Livingstone.
Praha: Akropolis, 2019.
ISBN 978-80-7470-234-1; ISBN 978-80-7470-235-8 (PDF)
Edice latinského traktátu o českém pravopise z 15. století. Úvodní studie Kateřiny Volekové, reprodukce rukopisů, edice, překlad do češtiny a překlad do angličtiny. Úplný slovníček staročeských slov, podrobný komentář, rejstříky.
Tato kniha na stránkách nakladatelství Akropolis: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Kosmas: zde

4. Beneš OPTÁT, Petr GZEL a Václav PHILOMATHES. Gramatika česká (1533).
Ed. Ondřej Koupil.
Praha: Akropolis, 2019.
ISBN 978-80-7470-232-7; ISBN 978-80-7470-233-4 (PDF)
Edice první gramatiky češtiny, zvané náměšťská mluvnice. S úvodem Petra Voita (o typografii) a Ondřeje Koupila (a autorech a obsahu knihy). Podrobný komentář a rejstříky.
Tato kniha na stránkách nakladatelství Akropolis: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Kosmas: zde

D. Ondřej KOUPIL. Grammatyka Cžeska: mluvnice češtiny v 16. až 19. století.
Praha: Akropolis, 2015
vázaná, 176 s.

ISBN 978-80-7470-093-4
Katalog k výstavě mluvnic češtiny, kterou společně pořádají Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky a Národní muzeum v Praze (říjen 2015 až únor 2016), pojatý jako kniha systematicky mapující gramatiky češtiny od první mluvnice češtiny (1533) po vědecké mluvnice Jana Gebauera. Svět českého mluvnictví je tu představen jednak v syntetické studii, která mapuje proměny »žánru« Bohemica od individuálně zpracovaného pokusu spojit mluvnickou nauku latinské tradice a češtinu po standardizované příručky, jednak v katalogu reprezentativního souboru 65 mluvnic různých typů, napsaných česky, latinsky nebo německy. Reflexe jazykových otázek byla v dějinách kultury českých zemí vždycky důležitá a na příkladu mluvnic tak lze osudy této kultury dobře sledovat. Knihu doprovází reprodukce popisovaných tisků, původní portréty autorů mluvnic (Miroslav Koupil) s biografickými medailony, bibliografie a jmenný rejstřík. Kniha je opatřena anglickým resumé.
Tato kniha na stránkách nakladatelství Akropolis: zde
Tato kniha v e-shopu knihkupectví Kosmas: zde

G. PŘEKLADY
AUGUSTIN. Vyznání.
Přel. Ondřej Koupil (kniha X–XIII), Marie Kyralová a Pavel Mareš (kniha I–IX).
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015 [= Fontes 1].
Tato kniha v e-shopu Karmelitánského nakladatelství: zde