Jste zde

Hodinky zlaté Bohmila (1709)

<1r>
Hodinky Zlaté
Bohmila
Na Spůſob Hodinek o Láſce
Božj
w Latinſkým Gazyku Léta 1703.
wydaných/
nynj pak
K Potěſſenj Nábožných Duſſy/ w Cže=
ſſtinu Vwedené.
S Dowolenjm Wrchnoſti.
Wytiſſtěné w Starém Měſtě Pražſkém
v Wogtěcha Giřjho Konyáſſe/
Léta 1709.

<1v>
Hodinky Zlaté Bohmila/
po Láſce Božj vpřjmně taužjcýho.
Na Gitřnj.
Hospodine rty mé otewřeſs/
A vsta má zwěſtugj chwálu twau.
Bože ku pomocy mé wzezři/
Pane ku pomocy mé poſpěſs.
Sláwa Otcy/ y Synu/ y Duchu ſwatému/ ga-
kož byla na počátku/ y nynj/ y wzdycky/ y na wěky
wěkůw. Amen.
Pjseň Chwály.
O má duſſe/ Choť Gežjſſe/ ſpuſt ſe ſwěta rozkoſſe/
Boha hledey/ wſſeho nechey/ k němu chwáteg/ po=
ſpjcheg/
Pogmi na ſe/ a wem zaſe/ křjdla láſky miloſtné/
K Bohu ljteg/ tam ſe zdwjheg/ kde geſt wſſecko ra=
doſtné.
Geſtli čeho zde milugeſs/ kromě Boha wěčného/
Sama ſebe odſuzugeſs/ do ſauženj těžkýho.
Tys o duſſe Stwořitele/ drahá geho nádoba/
Ty gſy obraz Spaſytele/ ty gſy Boha podoba:
Gemu tedy láſkau wſſudy/ přirowneg ſe ſpanilau/
Dey ſe chránit/ dey též ranit/ ſtřelau láſky přemilau.
Tak ſe přjčiň býti kráſnau/ tak ſe včiň w prawdě
ſſťaſtnau;
Boha milůg/ w něm ſy libůg/ s njm ſe ſpogůg/ ne
oddělůg:
W Bohu měg doſt/ wſſeho ſe ſproſť/ k němu ſmě=
řug/ gey zamilůg.
Milugi tě Stwořiteli/ milugi tě Spaſyteli/
<2r>
Ach! milugi tě tiſýckrát/ wjc milugi než tiſýckrát/
Tiſyckráte tiſyckrát/ ſto tiſýckrát tiſýckrát:
Wſſak bych ſe byl zdáwna ſtratil/ wſſe vtratil/ w nic
obrátil/
Kdyby byla nechránila/ Láſka twoge nebránila:
Milugiť gá Bože tebe/ wjc než ſebe/ wjc než Nebe/
Wjc než tiſýc ſwětůw zbožj/ Twáť tu miloſt Láſka
množj.
Milugi tě wjc než zlato/ a cokoli můž být nad to;
Ty gſy hoden ſám mé láſky/ ne má tu ſwět žádné
čáſtky.
Antyfona. Milowati tě budu Pána/ Sýlo má;
Pán Skála má/ a Hrad můg/ y Autočiſſtě/ a Wy=
ſwoboditel můg.
V. Milůgte Pána wſſicknj Swatj geho/
R: Nebo nic neſcházý těm/ kteřjž ſe bogj geho.
Modlitba.
BOže genž wěrným Slauhům ſwým gednoty
wůle ſwé dodáwáſs/ degž aby Lid twůg to mi=
lowal/ co poraučjſs/ za to proſyl/ co ſlibugeſs/ by
tak w proměnnoſtech tohoto ſwěta/ ſrdce lidſká na
tom přeſtáwala/ kdež prawá geſt radoſt/ a rozkoſs
vſtawičná. Skrze Pána naſſeho Gežjſſe Kryſta/
genž s tebau žiw geſt/ a kraluge na wěky wěkůw.
Amen. Hodina Prwnj.
Bože ku pomocy mé wzezři/
Pane ku pomocy mé poſpěſs.
Sláwa Otcy/ y Synu/ y Duchu ſwatému
gakož bylo na počátku/ y nynj/ y wzdycky/ y na wě=
ky wěkůw. Amen.
Pjſeň Chwály. (leklo/
Giž w karmazyn ſwůg čerwený/ rannj gjtro ſe ob=
<2v> Slunce zlatem přioděný/ s ſwau gaſnoſti ſe wyſky=
tlo/
Zem ſe třpjtj/ wſſecko ſwjtj/ bljſſtj zlatem/ ſtkwj
ſſarlatem/
Gegž z paprſſlku/ Slunce bleſku/ na tom ſwěta/ mj=
wá ſwrſſku;
Tu gá proſým/ tu ſe koſým/ přigdiž Láſko/ Božſtwj
čáſtko!
Teď wem ſwau zbraň/ ſtřjleg/ a raň/ aniž vſtraň/
aniž mi braň
Býti w ſrdcy mém zraněnu/ twau miloſti poraženu.
Y ty Slunce s zlatým bleſkem/ s přemiloſtným ſwým
paprſſlkem/
Dodey oheň/ rozmnož plamen/ Rozpal ſrdce/ pal
ge prudce/
Aniž vſtaň/ aniž přeſtaň/ Rozpalowat/ rozněco=
wat/
Až rozhořjm/ až dohořjm/ Až y wſſecken zcela ſho=
řjm:
Muſýť z cela to mé ſrdce/ hořet/ ſhořet/ až do konce.
Tuť gá w nowý twor ſe změnjm/ Gináč Bohu ſe
odměnjm:
Swět opuſtjm/ wſſeho puſtjm/ Gat gſa wſſecken
tau Miloſti/
Gjž Bůh dáwá/ Gjž dodáwá/ w ſwé ſličnoſtj/ w 
ſwé ſladkoſti:
Budu patřit/ Boha ſſetřit/ K němu wzýwat/ ſe ozý=
wat/
Geg milowat/ tam ſměřowat/ Kam mám měřit/ kde
vwěřit/
Že mám dýchat/ že mám wzdýchat/ kde ſe těſſit/ kde
vtjſſit.
<3r>
Milugi tě Bože milý/ Z celé ſyly/ i Naſylj/
Milugi tě ſe wſſy mocy/ Milugi tě dnem y Nocy/
W tobě ſamým ſy libugi/ w twé miloſti oblibugi.
Milugiť gá Bože tebe/ Wjc než ſebe/ wjc než Nebe
Wjc než tiſýc Swětu zbožj/ Twať tu miloſt/ Láſka
množj:
Milugi tě wjc než Zlato/ A cokoli můž být nad to/
Ty gſy hoden ſám mé Láſky/ Ne má při tom žádney
čáſtky.
Antifona: Wjmeť/ že milugjcým Boha wſſe=
cky wěcy napomáhagj k dobrému/ totiž těm/ kteřjž
podle vloženj geho powolánj gſau w los Swatých.
V. Sylné geſt gako Smrt milowánj
R. Vhlj geho vhlj řeřawé/ a gako plamen ney=
prudſſj:
Modlitba.
Nech ať nás Pane/ proſýme tebe/ duch Swatý tim
ohněm rozpáli/ který poſlal na Swět Pán náſs
Gežjš Kryſtus/ a chtěl/ aby náramně rozhořel/ genž
s tebau žiw geſt/ a králuge na wěky wěkůw/ Amen.
Hodina Třetj.
Bože ku pomocy mé wzezři/
Pane ku pomocy mé poſpěš:
Sláwa Otcy/ y Synu/ :č.
Pjſeň Chwály.
Ach Cžlowěče! w čemž ſe kocháš/ Což ſe motáš/
což ſmeykáš?
Což ſe plazýš ſem y tam/ Což zacházýš kdo wj kam?
S předu/ Zadu/ pozadu/ Nic ne nagdeš leč zradu:
Nenj tu Rág/ ale mumrag/ Marnoſt/ čára/ dým/ a
pára/
<3v>
Lež/ y ſſalba/ laupež/ hanba/ ffraſſky/ lautky/ hry de=
tinſký:
Nic tu nenj trwalého/ Nic prawého/ nic ſtálého:
Geſt tu gakás/ takás ſytoſt/ pro telata/ pro hřjbata/
Geſt potrawa/ gakás tráwa/ geſt ſměſyce/ howad
pjce:
Gſau Drtiny/ Pleſniwiny/ Hrachowiny/ Mlaſka=
niny/
Gſau ſſupiny/ laſkominy/ Libowiny/ ſſkořapiny.
Y řekl ſem/ a zas řjkám/ A tak wſſeho ſe odřjkám:
O auliſné ſpotwořenj! O podwodné Stwořenj!
Ne chcy ſwámi wjceg býti/ Ne chcy ſrdce w nj=
čemž mjti;
Wyť plinete/ vplinete; Wyť hynete/ wyť minete/
Když ſe Člowěk ne nadá/ Běda s wámi přeběda!
Wyť schwátite/ přechwátite/ Omračite/ podwe=
Zapletete/ zawedete/ vſſkodjte/ vbljžjte/ (dete/
Kdo wás ſobě zde hledá/ Běda tomu přeběda.
Boha gá ſe chytám ſwýho/ Pána držjm miloſtnýho/
Přemilého/ ſpanilého/ Gemuž nenj nic rowného:
W ſamým Bohu/ wſſecko mohu/ Gegž ſchwalugi/
Gegž milugj/ (gi:
Když w něm ſobě oblibugi/ když s nim ſebe vgiſſtu=
Wněmť geſt miloſt/ w něm geſt ſytoſt/ w něm geſt
ſtáloſt/ ſſtaſtná wěčnoſt/
W něm ſpaniloſt/ ſama ſličnoſt/ Sama radoſt/ ſama
ſladkoſt;
Nechcy w Swětě žjwu býti/ Nechcy na něm čeho
mjti:
Tyſýc Swětu obětůgte/ Zlata/ Střjbra hory deyte/
Zlaty doly prokopeyte/ s Zlatem třebas zaſypeyte/
<4r>
Boha gá wjc milugi/ Wjc Ach! wjc ſy w něm ljbugi:
Milugit gá Bože tebe/ Wjc než ſebe :č. :č.
Antifona: Giſt gſem zagjſtě/ že ani Smrt/ ani
Žiwot/ ani Angelé/ ani naſtáwagjcý/ ani budaucý/
ani Mocnoſt/ ani Wyſokoſt/ ani hlubokoſt/ ani kte=
rékoli giné ſtwořenj nebude mocy/ odlaučiti od Láſký
Božj/ kteráž geſt w Kryſtu Gežjſſi Pánu naſſem.
V. Synowé lidſſtj dokawádž ſrdce waſſe obtjžjte?
R. Dlauholi marnoſt milowati/ a lež hledati bu=
dete? Modlitba.
BOže/ genž gſy milugjcým tebe/ newiditedlnau
rozkoš připrawiti ráčil/ wley do ſrdcy naſſich
miloſt ſwé Láſky/ abychom tebe we wſſem/ a nade=
wſſecko milugjce/ zaſljbenj twých/ genž žádoſti lid=
ſké přewyſſugj/ dogjti mohli. Skrze Pána naſſeho
Gežjſſe Kryſta :č. :č.
Hodina ſſeſtá.
Bože ku pomoci mé wzezřj. :č.
Sláwa Otcy y Synu :č. :č.
Pjſeň Chwály.
O Miloſtná Božj Láſko/ Wyſoce Včený Miſtře/
O předrahá Božſtwj čáſtko/ Tyť každýho včjš biſtře:
Ay hle ſtawjm ſe před tebau/ Mage proſbu tu před
ſebau:
Wem mne ſobě Žáčka ſwýho/ Vč mne/ nauč/ z toho
twýho/
Hlubokého Včenj/ Wyſokého vměnj/ bezewſſeho
prodlenj:
Vč mne genom w třech Sylabách/ cwjč mne w ſſeſtj
těch literách/
Gjchžto w ſobě obſahugj/ Ta ſlowička: milugi/ Bo=
ha ſobě libugj.
<4v>
Tuť gá každau audůw Žjlu/ Tuť celýho těla ſylu/
Wezmu ſobě na pomoc; tu wtip/ wůli/ rozum/ moc/
Oddám/ poddám/ odewzdám/ co poručjſs/ co mi ká=
žeſs/
Gak zaſlechnu/ hned poſlechnu/ wſſeho ſkuſýſs/ co
rozkážeſs;
Gen mne navč milowati/ w Bohu ſobě libowati.
Ale co geſt moge milkowánj/ proti Boha milowánj?
On geſt oheň/ horko/ plamen/ gá led/ zima/ ſněžný
kámen;
On zewřelá Teplice/ gá promrzlá lednice:
On ohniſſtě/ hořeliſſtě/ gá ſněhowé ložiſſtě.
Gá řečiſſtě/ gá hnogjſſtě/ ſpuſtlé genom zbořeniſſtě;
On geſt hora ohněm zžaucý/ Moře celé plamenné;
Gá pak giſkra hned haſnaucý/ wykřeſaná z ſkřemene:
Gſem ſwjčička gen malička/ gſem giſkřjčka z Ohnj=
čka/
An ſe málo zableyſkla/ a hned po wſſem zmizela.
O gak ſobě ſtěžugi! že tak ſſpatně milugi/
Boha mýho tak drahýho/ tak hodnýho/ ták kráſnýho/
Miloſtného/ ſpanilého/ rozkoſſného/ přemilého.
O proč tolik rozhořelých/ ne mám ſobě daných ſrdcy!
Kolik w hutjch rozpálených/ nacházý ſe wřelých pecý.
Stěmi wſſemi bych milowal/ Sto tjſýci ſrdcy/
W Bohu ſobě oblibowal/ nadewſſecky wěcy!
Milugiť gá Bože tebe/ Wjc Než ſebe/ wjc než Nebe :č
Antifona: Milowati budeš Pána Boha ſwý=
ho z celého ſrdce ſwého/ a ze wſſy Duſſe ſwé/ a ze
wſſy myſli ſwé/ a ze wſſech mocy ſwých.
V. Honoſyti ſe budau w tobě wſſichni/ keřjžkoli
milugj gméno twé.
R. Nebť ty požehnáš Sprawedliwému/
<5r>
Modlitba.
WSſemožný Bože/ gehožto geſt wſſecko/ cokoli
geſt neylepſſjho/ wkořeň w ſrdcjch naſſich Lá=
ſku Gména ſwýho/ a deg nám proſpjwati w Nábo=
ženſtwj/ tak abys/ co dobrého geſt/ zachowal/ a co
zachowalého/ to od zlého vchowal. Skrze Pána
naſſeho Gežjſſe Kryſta. Amen.
Hodina Dewátá.
Bože ku pomocy mé wzezři/
Pane ku pomocy mé poſpěſs.
Sláwa Otcy/ y Synu/ :c.
Pjſeň Chwály.
Láſka moge ſám geſt Bůh můg/ o Bože můg! o
Pane můg!
Láſka twoge/ duſſe moge/ láſka moge/ ſrdce twoge.
Tu o Láſko ſe rozſſjřůg/ tu o Láſko ſe rozhognůg.
Swatá gſy/ blažená gſy; tu ſe tedy zwelebůg:
Pěkná gſy/ ſpanilá gſy; každý Twor tě zamilůg:
Mocná gſy/ vdatná gſy; wſſeho ſwěta opanůg:
Moře gſy medowé ſladkoſti; Tu zátoky rozſſjřůg:
Rozwodeň gſy Angelſké ſličnoſti; Tu potoky roz=
množůg:
Prohluben gſy nebeſké miloſti; Tu zátopý půſobůg:
Tuť gá ſebau wrhnu/ wſſecko z ſebe ztrhnu/
Wſſe ſtwořenj přiwrhnu/ s celym ſwětem pohrdnu:
Tý mne vchop/ ſrdce vtop/ pochyť do twé rozwodně/
Ty mne odnes/ přenes/ přines/ zanes do ſwé prohlubně/
Tuť gá budu plowat/ tuť y ſpleywat/ y wypleywat/
Tu naljwat/ tu doljwat: tu přiljwat/ tu y ſpjwat/
Libo-ſpěw twé miloſti/ lito-ſpěw mé ljtoſti.
<5v>
Ach! což toho litugi/ že tak málo milugi!
Že tak wlažnu/ w láſce chladnu/ wſſecken ſtydnu/
zymau chřadnu/
Gſa liknawým/ gſa leniwým/ gſa oſpalým/ rozma=
řilým/ (wým.
Gſa wahawým/ gſa teſkliwým/ Bohu/ Nebi oſſkli=
Ach! což moge duſſe činjſs! že ſe o to nepřičinjſs?
Bys w miloſti rozhořela/ láſkau wſſecka rozewřela?
Boha milůg/ gey zamilůg/ gemu ſebe s cela ſljbůg/
Oddeg/ dodeg/ a odewzdeg/ ani nigakž ne odgjmeg:
Onť geſt wěčná Dobrota/ ſama pauhá Sſtědrota/
On rozkoſſe Podſtata/ wěčný Pramen žiwota:
Milugiť gá Bože tebe/ Wjc než ſebe/ :ě. :č.
Antifona. Milugeli mne kdo/ Slowa mého o-
ſtřjhati bude/ a Otec můg bude geho milowati/ a k 
němu přigdeme/ a přibytek v něho včinjme.
V. Kteřjž milugete Pána/ měgte w nenáwiſti/ co zlé-
ho geſt.
R. Pán oſtřjhá duſſi Služebnjkůw ſwých.
Modlitba.
WSſemohaucý wěčný Bože/ degž nám Služe=
bnjkům twým/ abychom ſe w naděgi/ wjře/ a
láſce rozmáhali/ a tak ſobě zaſlaužili čeho ty ſlibu=
geſs/ a milowali/ čeho přikazugeſs. Skrze/ :č.
Neſſpor.
Bože ku pomocy mé wzezři/
Pane ku pomocy mé poſpěſs.
Sláwa Otcy/ y Synu/ :č.
Pjſeň Chwály.
Byť pak duſſe má tak wřela/ byť podobně rozhořela/
Gak ſe Ætna dýmem kauřj/ gak plamenem hrozý/
bauřj;
<6r>
Byť mé ſrdce bywſſj prudce/ rozohněno gako
Slunce/ (lilo;
Po mým Bohu gen horlilo/ po něm gen ſe rozhor=
Wſſecko by to bylo málo/ za nic by to/ za nic ſtálo/
Proti tomu/ co gſem dlužen/ mýmu Bohu co powi=
nen/ (dáwá.
Proti tomu/ co Bůh dáwá/ co z ſwé láſky Bůh do=
Byť bych s každým mým wzdychánjm/ dnem i nocy
Nařjkánjm/ (ſtřjlel/
Gako s tolik ſſypmi ſtřjlel/ k Bohu mýmu gich wy=
Kolik deſſtů z Oblakůw/ Běžj hbitě z Potokůw/
Kolik Slunce Paprſſlků/ Rozwrhuge z Okrſſlku/
Wſſecko by to bylo málo/ Za nic by to/ za nic ſtálo.
Ach! což gá ſe za to ſtydjm/ když y při tom taky wi=
djm/ (činjm/
Že to wſſecko/ co gá činjm/ Co z ſwé Láſky dát přj-
Geſt to genom práſſek/ piſek/ Geſt drobeček/ geſt
kaminek/ (třjſka/
Geſt čerwiček/ geſt ſſtjpeček/ Syrka/ pjcka/ truſka/
Proti horám/ y Oborám/ Proti hrozným Potwo=
rám/
Proti hutim měděnným/ proti Worům ſweženým/
Proti haldám wyſokým/ Proti kluftám hlubokým/
Proti ſkálám welikým/ proti Leſum ſſyrokým.
Láſkať giſtě w žádným mjſtě/ Ne ma konce/ ne do=
konce/
Ne má hranic/ ne má meznic/ Ne ma končin/ ne má
Proč by měla přeſtati/ Kde by měla Zuſtati. (přjčin/
Nikda nenj v ni doſti/ Nikdež nenj doſt miloſti.
Nenjť ona obmezená/ muſýť býti rozſſjřená
A to wzdycky bez přetržky/ a to čiſtě/ a zagiſtě/
<6v>
W každym mjſtě/ w každým měſtě/ a to zaſe/ w kaž=
dým čaſe/
Po wſſem wſſudy wůkol Swětě/ gak y w zymě/ tak
y w letě:
Nápis ona ten obnáſſj/ s nim ſe také k nebi wznáſſj/
Bohu wjce láſky degte/ Wjc! ach wjce ho milůgte;
Na něg wjce pamatůgte/ pro něg ſobě wjc ſtěžůgte.
O kdož mi dá ty řetizky/ ty prowázky zlaté láſky?
S nimiž nikam bych nemohl/ k Bohu ſobě gen po=
mohl/ (ſwázán.
K němu wzdycky gſa vwázán/ při něm wěčně zůſtaw
Milugiť gá Bože tebe/ Wjc než ſebe :č. :č.
Antifona. Blahoſlawený můž/ kterýž ſnáſſj
pokuſſenj/ nebo když bude ſkuſſen/ wezme korunu ži-
wota/ kterauž zaſlibil Pán těm/ genž ho milugj.
V. Oſtřjhá Pán wſſech geho milugjcých.
R. A wſſeckny hřjſſnjky rozptýlj.
Modlitba.
BOže/ genž milownjkem gſy newinnoſti/ gižto
taky kagjcým zaſe nawracugeſs/ zřiď k ſobě
wſſecka ſrdce Služebnjkůw ſwých/ aby wraucnoſti
Ducha twého gſauce rozhorlenj/ v wjře nalezenj
byli trwanliwj/ w ſkutcých pak ſwých aučinliwj.
Skrze Pana naſſeho/ :č.
Komplet.
Giž s ſwým zlatem přirozeným/ z ſwé oblohy
Slunce ſcházý/ (vcházý.
Má wſſak láſka s rozhogněným/ k Bohu ohněm ne-
Saumrak nočnj z práce pauſſtj/ Namluwených Ná=
denjkůw; (kůw.
Ale z láſky nerozpauſſtj/ Prawých Boha milownj=
<7r>
Muſj Milek ſe wſſy mocy/ muſý člowěk dnem y no=
Milowati nepřeſtáwat/ w milowánj nevſtáwat. (cy
Očj k ſpanj Noc zawjrá/ Láſka ſrdce pak otwjrá/
By nebylo žádné ſpanj/ bez Bozſkýho milowánj.
Muſj o tom gen ſe zdáti/ když má člowěk přece
ſpáti/
Co Božſkýho/ Nebeſkýho/ nic ſwětſkýho/ těleſnýho.
Spat gá půgdu/ ſpat nebudu/ nebť ſwým ſrdcem
bdjti budu.
Geſtli pak tak předce vſnu/ Swjce i láſky nevhaſnu.
Nic ſe we ſnách nemá zdáti/ gen co láſka muſý dáti.
O kdož mi dá! ať ſe mi zdá/ Tehdáž taky/ když Sen
gaký.
Dřjmat káže/ ſpat rozkáže/ Že milugi/ že ſlibugi/
Že ne zaſpjm/ ač ſe wyſpjm/ Boha mýho milowati/
W něm ſy weſnách libowati/ W nocy taky litowati/
Že ſem kdy ſe Láſky ſpuſtil/ Milowati kdy opuſtil.
Aniž tehdáž/ když Smrt přigde/ Láſka moge z ſrdce
vgde;
Tim wjc budu milowati/ Čjm huř ona ſe ſapati:
Duſſy s tělem ſyc odlaučj/ Ale s Láſkau ne rozlaučj.
Ty ſylaby tři/ milugi/ Gſau ti welcy ſlaupowé/
Ty litery/ gſau ty hory/ Gako nácy mezowé/
Za něž nelze dáleg gjti/ Nelze nikam wjc přigjti;
Neni wjce dál průwodu/ Neni ginam wjc průcho=
du: (průwod/
Gá wſſák předce nagdu průchod/ Včinjm y giným
Když wjc/ ach! wjc milowati/ Dýl/ ach dýleg milo=
wati/
Ne přeſtanu/ ne vſtanu/ Bez miloſti ne zuſtanu.
Nic wětſſiho/ nic lepſſiho/ Ne můž w Swětě ſe na=
gjti/
<7v>
Gako Boha milowati/ Nadewſſecko ſſanowati.
Kdo to vmj/ kdo rozumj/ Kdo přemeyſſlj/ kdo roz-
meyſſlj/
Co geſt Božj Láſku mjti/ Co s ni býti/ s ni vmřjti/
Ten rad vmře/ oči zawře/ Láſka Srdce mu otewře/
By milowal/ by litowal/ že kdy Boha nemilowal.
Neſſt mi tedy neſſť Smrt hrozý/ neſſť trápenj hro=
zná množj/
Nic ne budu na to dbáti/ Ne budu ſe Smrti báti;
Budu wjce milowati/ Láſkau wjce plapolati.
O kdož mi dá Láſkau mřjti/ sni vmřiti/ s ni ſkonati/
S Láſkau Žiwot dokonati/ s láſkau Boha ſy zey=
ſkati/
Z této láſky gjt do Láſky/ kdež bych mohl bez pře=
kážky/
W Bohu ſobě libowati/ Boha wěčně milowati/
Milugiť gá Bože tebe/ Wjc než ſebe/ wjc než nebe/
Wjc než tiſýc ſwětůw zbožj/ twáť tu miloſt láſka
množj :č. :č.
Antifona. Kdož nemiluge/ zuſtáwá w ſmrti;
V. Milowánjm wěčným milowal gſem tě.
R. Pročež w miloſrdenſtwj přitáhl gſem tebe.
Modlitba.
SWatýho Gména ſwýho bázeň ſpolu/ y láſku
dopřegž Pane w ſrdcých naſſjch býti vſtawi=
čně/ nebo těch ty nikoli ne opauſſtjſs/ ale opatrnoſti
ſwau zaſtáwáſs/ který w celoſti milowánj ſwého
zachowáwáſs. Skrze Pána naſſeho Gežjſſe Kry=
ſta/ genž s tebau žiw geſt a kraluge na wěky wěkůw
Amen. Záwěrek.
Když wmjrám/ očj ſwjrám/ tež v ſebe tak zawjrám:
<8r>
Tatoť ſlowa/ ať gſau prwnj/ též y hlawnj/ y poſlednj:
Tobě Bože wſſecko dáwám/ wſſecko co mám/ zas
oddáwám/
Myſl s wtipem/ wůli s ſrdcem/ aniž čeho ſy nechá=
wám. (pokládám/
Což má ſkladu/ ſwět pokladu/ to wſſe ſkládám/ a
Za mizynu/ pawaučinu/ za drtinu/ mláto/ bláto/
Byť by bylo ryzý zlato/ z hor/ a hutj pracně wzato.
Swěta panſtwj rád opauſſtjm/ Tebe mage wſſeho
ſpauſſtjm.
Rozpakugi/ opakugi: W tobě ſamým ſy libugi/
Oſwědčugi/ vtwrzugi: Milugi Tě/ ach! milugi:
Milugi tě tiſýckrát/ ſto tiſýckrát tiſýckrát/
Milugi Tě/ a litugi/ že gſem dřjw tě ne milowal/
Milugi Tě/ a litugi/ že gſem y hned ne litowal/
Hořem welkým neomdléwal/ Na ſe y hned nežalo=
wal/
Že gſem tebe tak dobrýho/ Laſkawého Pána ſwýho/
S tak mým mnohým prowiněnjm/ S tak vrputným
prohřeſſenjm.
Tolikráte rozhněwal/ Aniž toho hned litowal.
Milugi Tě/ ach/ milugi/ Željm wſſeho/ a litugi/
Wčem twé láſky gſem zlehčowal/ Boha ſwýho w
čem rozhněwal.
Nad to duſſý odewzdáwám/ do ruk Božſkých gi od-
dáwám/
Žiwot w láſce ſwůg zawjrám/ w Rukau Božjch rád
vmjrám.
Modlitba Swatýho Ygnácya. (be.
Milugi gá Bože Tebe/ wſſeho co mám/ zbawjm ſe=
Wſſak od tebe gſem to doſtal/ Na tom také y rád
přeſtal/
<8v>
Zůſtaw Tobě zaſe dlužen/ Nawrátiti zas powinen.
Zaſe tedy dáwám/ co mám/ Zas oddáwáw/ zas pod=
dáwám.
Co gſy mi dal z Twé Dobroty/ Cos vdělil z twé ſſtě=
droty.
Přigmi w obět/ rozům/ pamět/ Myſli ſchopnoſt/
wtipu oſtroſt/
Přigmi wůli/ wem ſwobodnoſt/ Wem můg Weg=
hoſt/ ſwoge wolnoſt.
Ne deg chtjti/ ne myſliti/ Nedey čeho pomyſliti/
Krom co Božſká/ co Nebeſká/ Zřjdj wůle/ ſprawj
láſka.
Ty řiď/ Ty weď mé mocnoſti/ K milowánj twé mi=
loſti/
Láſku mi deg/ a mám doſti/ Wſſeho s láſkau mám
w hognoſti.
Gſa obdařen s twau miloſti/ Doſt mám panſtwi.
doſt bohatſtwj.
Aniž čeho wjce žádám/ Když gen láſky ſe dožádám.

Modlitba Swatého Xawe=
ryuſa.
MJlugiť gá Bože tebe/ ne pro Peklo/ ne pro
Nebe/
Ne že ctnoſtným Nebe množýſs/ ne že zloſtným
peklem hrozýſs;
Byť nebylo/ hrozné peklo/ Byť v tebe/ žádné Nebe/
Gáť bych předce tě milowal/ W tobě bych ſy obli=
bowal.
<9r>
Ty GEžjſſi muſýſs být můg/ Gá pak také mu=
ſymť být twůg/
Nebť na Křjži mne gſy obgal/ Srdce/ duſſy/ wůli
zagal/
Když hřebiky/ hrozné muky/ Když hanbenj/ když
rauhánj/
Když teſknoſti/ když těžkoſti/ Boleſt hroznau ſmrt
vkrutnau/
Snáſſel/ trpěl/ a přetrpěl/ Byw zbičowán/ vkřižo=
wán:
Aniž vſtál/ aniž přeſtal/ Dát ſe zlehčit/ dát zlo=
řečit/
Dát ſe mučit/ až vmučit/ Dát ſe zranit/ až vſmr-
tit/
A to pro mě odpadlýho/ Powrhlýho/ ztracenýho/
Odbognýho člowěka/ Božſtwj twého protiwnjka/
Vrputnýho hřjſſnjka/ Nezdarnýho otroka.
Cožbych tedy nemilowal/ Což nad wſſecko nelito=
wal/
W tak neſmjrném ſmilowánj/ W tak krwawým ſli=
towánj!
O GEžjſſy neymilegſſj/ O láſko má neymocněg=
ſſj!

Modlitba Swatýho Bernarda.
SRdce mého ſrdce milé/ Přenes láſky ſwé ſpa=
nilé/
Na mé ſrdce promrzalé/ Po lahudkách rozmařilé.
Ne přeſtáwáſs milowati/ Tiſýc ſmrti chceſs wy=
ſtáti;
<9v>
Deyž tě také milowati/ Wěčně s láſkau děkowati;
Deyž y s tebau wſſe strpěti/ Smrt pro tebe
podſtaupiti/
Zlé y dobré za wděk wzýti/ Láſkau mřjti/ i vmřj=
ti.
A M E N.