Jste zde

Bibliografie

diplomová práce
Český překlad Životů svatých Petra Skargy aneb Tvorba Šebestiána Vojtěcha Scipiona. Varšava 1998, 105 stran (strojopis)

studie
„Scipio Berlička a Piotr Skarga: dávné kořeny jazykové a literární kultury českého obrození“; in Halina Mieczkowska – Teresa Z. Orłoś (edd.): Odrodzenie narodowe w Czechach i na Słowacji. Księga ku czci Profesora Zdzisława Niedzieli. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999, s. 131–140
„Czytelnik Bridla w środowisku polskich badaczy literatury dawnej – szkic“; in Janusz Pelc – Krzysztof Mrowcewicz – Marek Prejs (edd.): Barok w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Drogi przemian i osmozy kultury. Warszawa, Wydział Polonistyki, Instytut Literatury Polskiej 2000, s. 325–332
„Vitae Sanctorum 1696“; Bibliotheca Strahoviensis 2001/4–5, s. 191–230
„Przekłady »Postylli« Ks. Jakuba Wujka na język czeski“; in Ewa Bem-Wiśniowiecka (ed.): Barok polski wobec Europy. Kierunki dialogu. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej w Radziejowicach 13–15 maja 2002. Warszawa, ANTA 2003, s. 113–133
„Kult českých patronů v díle Jiřího Fera-Plachého SJ“; in Ivana Čornejová (ed.): Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci. Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.–5. 6. 2003. Praha, Scriptorium 2003, s. 317–331
„Svatá Hedvika v česky tištěné literatuře 17. a 18. století“; in Zofia Tarajło-Lipowska – Jarosław Malicki (edd.): Wrocław w Czechach – Czesi we Wrocławiu. Literatura – język – kultura. Wrocław, ATUT 2003, s. 55–64
Jan Kvapil - Jan Linka: „Daniel Ignatius Nitsch a svatý František Xaverský v objetí Boží lásky“; in Bohemia jesuitica 1556–2006, Praha, Karolinum 2010, s. 841–853

bibliografie
Jan Linka – Miloš Sládek: Soupis polonik uložených v Literárním archivu PNP v Praze. Soupis z fondů zpracovaných ve 2. stupni i z fondů uspořádaných a částečně uspořádaných. Praha, Památník národního písemnictví 2003, 550 stran (strojopis)
Miloš Sládek – Jan Linka: „Krótka informacja o inwentarzu poloników przechowywanych w Archiwum Literackim Pomnik Narodowego Piśmiennictwa w Pradze“; Archiwista Polski IX, 2004/3, s. 45–47
„Nálezová zpráva o nepomucenské polské modlitební knížce“; Česká literatura LII, 2004/6, s. 889–890
„Jiří Ferus-Plachý SJ a jeho okruh aneb Dílo nejzáhadnějšího českého autora 17. století“; Listy filologické CXXVIII, 2005/1–2, s. 145–180
Polonika czeskie doby renesansu, baroku i oświecenia w Bibliotece Premonstratensów na Strahowie (Praga). Katalog (v tisku)

miscellanea
„Explikatologie?“, Listy filologické CXXIII; 2000/1–2, s. 157–158
„Co z raněnovověkých textů vydávat? A jak?“; Česká literatura LIII, 2005/2, s. 233–239

eseje
„Svatý Ivan, ivanité, ivanitka“; Souvislosti VI, 1995/3, s. 150–154
„Glatz, Kłodzko, Kladsko“; Souvislosti VII, 1996/2–3, s. 247–250
„Poláci a Češi – Descripta gentium“; Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 7–12
„Finis coronat opus“; A2 I, 2005/6, s. 6–7
„Václav Hájek z Libočan. Český Shakespeare“; A2 II, 2006/37, s. 6
„Friedrich Bridel. Tři etapy jedné životní pouti“; A2 II, 2006/3, s. 7
„Jiří Plachý-Ferus. Ku prospěchu jazyka českého“; A2 II, 2006/49, s. 7

edice
Damascen Marek: „Co se nyní zatajuje, to Den soudný vyjevuje“ (edice kázání z r. 1727); edd. Jakub Krč, Martin Valášek, Jan Linka; Souvislosti V, 1994/1, s. 55–62
Dominik Antonín Stey: „Lillium convallium“ (edice části regulí svatoivanské kongregace z r. 1762); Souvislosti VI, 1995/3, s. 155–157
Jaroslav Durych: Služebníci neužiteční; edd. Jakub Krč, Martin Valášek, Petr Šrámek a Jan Linka. Praha, Argo 1996
Jan Hynek Dlouhoveský: „Svatý Vít mučedlník“ (edice modlitby z r. 1673); Souvislosti IX, 1998/1, s. 32–37
Šebestián Vojtěch Scipio: „Předmluva k Postile“; Pěší zóna 10, 2002, s. 27
Daniel Ignácius Nitsch: „Není tu ráj, ale mumraj“ (edice části tisku Hodinky zlaté Bohmila, 1709), edd. Jan Linka a Jan Kvapil; Souvislosti XVI, 2005/3, s. 66–75
Adest Xaverius, non abest Amor (sonet sv. Františka Xaveria v sedmi verzích), edd. Jan Linka a Jan Kvapil; Plav VI, 2010, č. 5, s. 38–47

překlady
Hanna Dylągowa: „Brestská unie – smír či svár“; Souvislosti VII, 1996/1, s. 203–208
Andrzej Stasiuk: „Místo“; Host 1997/8, s. 39–43
Władysław Tatarkiewicz: „Emblematika a ikonologie“ – Janusz Pelc: „O emblémech“ – Teresa Michałowska: „Emblema“ – Krzysztof Mrowcewicz: „Emblém a meditační kultura“; Souvislosti IX, 1998/1, s. 25–32
Czesław Miłosz: „Povídka o obráceném“; Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 65–70
Olga Tokarczuková: „Pravěk a jiné časy“ – úryvek; Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 125–128
Andrzej Stasiuk: „Zdi Hebronu“ – úryvek; Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 129–134
Krzysztof Varga: „Bildungsroman“ – úryvek; Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 134–138
„Kurpiovská legenda o vzniku člověka“; Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 261–262
Czesław Miłosz: „O erozi“; Babylon VIII, 1999/3, s. 7
Andrzej Stasiuk: „Paris-London-New York“; Lidové noviny (příloha Umění a kritika) XII, 1999/59, s. 18
Stanisław Barańczak: „O psaní veršů“; Literární noviny 2000/13, s. 10
„Literární hazard“. Rozhovor Barabary Gruszky-Zychové s Ewou Lipskou; Literární noviny, 2000/20, s. 10
Marek Starowieyski: „Apofthegmata pouštních otců z hlediska literárního“; předmluva in: Apofthegmata, výroky a příběhy pouštních otců; přel. Jiří Pavlík. Praha, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2000, s. 9–32
Małgorzata Borkowska: Kristus – život Marmionův. Praha, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2002. 176 stran
Leszek Engelking: „Nový mýtus, staré rituály. O básni Josefa Kainara Stříhali dohola malého chlapečka“; Česká literatura LIII, 2005/3, s. 361–375
Joanna Goszczyńska: „Josef Škvorecký a poetika populární literatury“; in Michal Přibáň (ed.): Škvorecký 80. Praha, Literární akademie (Soukromá škola Josefa Škvoreckého) 2005
Stanisław Vincenz: „Vzpomínka na kolomyjské Židy“; A2 II, 2006/30, s. 16–17
Antoni Kroh: „V Pieninách“; A2 II, 2006/50, s. 16–17
Jerzy Stempowski: „Ve středním Podněstří“; Souvislosti XVII, 2006/4, s. 244–258
Ewa Wipszycka - Szymon Hiżycki: Mniši - nejen ti svatí... Praha, Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty 2009. 140 stran

recenze
„Česká literatura doby baroka“ (Literární archiv, ročník 27, Praha 1994), Barok III (6), 1996/2, s. 245–246
„Pár slov o Sekalovi“ (Vladimír Michálek – Jiří Křižan: Je třeba zabít Sekala; film z r. 1998); Souvislosti IX, 1998/3–4, s. 297–299
„Vyhnání z ráje – nekonečný příběh“ (Olga Tokarczuk: Dom dzienny, dom nocny, 1998); Lidové noviny (příloha Umění a kritika); čtvrtek 16. září 1999, s. 18
„Pánkovčín a konec světa“ (Václav Pankovčín: Tri ženy pod orechom, 1999); Lidové noviny (příloha Umění a kritika); čtvrtek 14. října 1999, s. 18
„Slavíček zpívá dobře“ (Jan Josef Božan: Slaviček rájský); Literární noviny 1999/48, s. 8–9
„Teatr jezuicki XVIII i XIX wieku w Polsce“ (ed. Irena Kadulska, Gdańsk 1997); Listy filologické CXXII, 1999/1–2, s. 147–149
„Encyklopedia wiedzy o jezuitach“ (ed. Ludwik Grzebień, Kraków 1996); Listy filologické CXXII, 1999/1–2, s. 149–150
„Badania porównawcze. Dyskusja o metodzie“ (ed. Alina Nowicka-Jeżowa. Izabelin 1998); Listy filologické CXXII, 1999/1–2, s. 151–153
„Tři z Krystalu OP“ (sv. Bonaventura: Putování mysli do Boha; sv. Kateřina Sienská: Dialog; Girolamo Savonarola: Útěcha mého putování); Souvislosti X, 1999/3–4, s. 256–259
„Země dobrá, to jest země česká“ (ed. Ivona Kučerová a Lucie Medová. Brno, Atlantis 1998); Listy filologické CXXII, 1999/3–4, s. 279–283
„Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w sidemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper 1997“; Acta Comeniana XXXVII, 1999, s. 334–337
„Za devatero horami a devatero řekami“ (Olga Tokarczuková: Pravěk a jiné časy); Literární noviny 2000/4, s. 8–9
„Thesaurus? Absconditus!“ (Ezopovy bajky – Katonova dvojverší – Rada otce synovi); Literární noviny 2000/13 , s. 8
„Pons asinorum“ (Adam Václav Michna z Otradovic: Básnické dílo); Literární noviny 2000/24, s. 8
„Durych a pilník“ (Jaroslav Durych. Život, ohlasy, soupis díla a literatury o něm); Souvislosti XI, 2000/3–4, s. 280–281
„Sláva Jana Kořínka“ (Jan Kořínek: Staré paměti kutnohorské); Literární noviny 2001/2, s. 10
„Do Hájku s františkány“ (Františkánský klášter v Hájku v literatuře 17. a počátku 18. století); Literární noviny 2001/4, s. 9
„Nový a starý“ (Slovník polských spisovatelů); Literární noviny 2001/5, s. 8
„Exempla trahunt“ (Šimon Lomnický z Budče: Kupidova střela; Dětinský řápek); Literární noviny 2001/8, s. 9
„Lidovky“ (Tři knížky lidového čtení: Meluzína, Magelona, Jenovefa); Souvislosti XII, 2001/1, s. 211–214
„Sic transit gloria“ (výstava a sborník Sláva barokní Čechie); Souvislosti XII, 2001/2, s. 202–205
„Exotické Polsko“ (Andrzej Stasiuk: Haličské příběhy); Lidové noviny (příloha Orientace), sobota 6. října 2001, s. 16
„Tolle, lege! Tolle, lege!“ (Gustav René Hocke: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře); Literární noviny 2001/50, s. 9
„Tyjátr“ (Nathanaél Vodňanský z Uráčova: Theatrum mundi minoris); Literární noviny 2002/3, s. 9
„Hic sunt leones“ (Jan Kvapil: Ze Zahrádky do Zahrady; Matěj Tanner: Hora Olivetská); Literární noviny 2002/10, s. 9
„Kolik světů spatříš“ (Olga Tokarczuková: Denní dům, noční dům); Lidové noviny (příloha Orientace), sobota 6. dubna 2002, s. 16
„Vytrhni mne od nepřátel mých, Bože můj“ (Edita Štěříková: Pozváni do Slezska); Souvislosti XIII, 2002/1, s. 277
„Potemnělý dům“ (Olga Tokarczuková: Denní dům, noční dům); Literární noviny, 2002/23, s. 8–9
„Ta nádherná barva rudá“ (Magdalena Tulli: Stehy); Lidové noviny (příloha Orientace), sobota 8. června 2002, s. 16
„Naslouchání Rozpravám“ (Petr Vopěnka: Úhelný kámen evropské vzdělanosti a moci); Souvislosti XIII, 2002/2, s. 275
„Věčný pekelný žalář“ (G. B. Manni / M. V. Štajer: Věčný pekelný žalář); Lidové noviny (příloha Orientace), sobota 23. listopadu 2002, s. 14
„Pod maskou autenticity“ (Michał Głowiński: Černé sezony); Souvislosti XIII, 2002/3–4, s. 294
„Omnis terra adorent te“ (Miloslav Nevrlý: Chvály Zadní země); Literární noviny, 2003/3, s. 8
„Všecky své posluchače spasitedlně zastrašil“ (G. B. Manni / M. V. Štejer: Věčný pekelný žalář); Česká literatura 2003/1, s. 86
„Musae inter arma“ (Jiří Fiala: Dobové české slovesné reflexe slezských válek; České písně ze slezských válek); Česká literatura 2003/5, s. 601
„Rozkaz a modlitba“ (Pavel Hájek: Česká krajina a baroko); Literární noviny, 49/2003, s. 8
„Od bílé vrány k první vlaštovce“ (Alžběta Johanna Westonia: Proměny osudu); Literární noviny, 2004/5, s. 9
„Glaciální relikty“ (Miloslav Nevrlý: Zašlá chuť morušek); Literární noviny, 2004/10, s. 9
„In statu nascendi“ (Martin C. Putna: Jaroslav Durych); Literární noviny, 2004/16, s. 8
„Plod množstevního pojetí vědeckého provozu“ (Libor Pavera: Kazatel Daniel Nitsch); Česká literatura, 2004/3, s. 435
„Slezsko třikrát jinak“ (R. Žáček: Dějiny Slezska v datech; Korunní země v dějinách českého státu I.; Kryštof Václav z Nostic: Deník z cesty do Nizozemí); Literární noviny 2004/33, s. 8
„Vítězství a konce lásky“ (Čistý plamen lásky. Výbor z písní pobělohorských exulantů ze Slezska); Literární noviny 2004/38, s. 9
Ondřej Koupil – Jan Linka: „Film Kristovy pašije“ (Umučení Krista, rež. Mel Gibson); Souvislosti XV, 2004/3, s. 245
„Horror vacui“ (Zmizelé Sudety); Literární noviny 2004/41, s. 8
„Omne nimium nocet“ (Josef Tříška: Latinská a česká literatura na pomezí Čech, Moravy a Slezska); Česká literatura 2004/5, s. 737
„Cikánské živobytí“ (Jiří Hanzal: Cikáni na Moravě v 15. až 18. století); Literární noviny 2004/8, s. 8
„Cílkových pokusů díl druhý aneb Pokus o Cílka“ (Václav Cílek: Makom. Kniha míst); Souvislosti XVI, 2005/1, s. 234
„Dictum acerbum“ (Edita Štěříková: Exulantská útočiště v Lužici a Sasku); Souvislosti XVI, 2005/3, s. 276–280
„Rytěřování představám“ (Czesław Miłosz: Abeceda); A2 I, 2005/3, s. 31
„Historie o jedné regionální historiografii“ (Josef Ceregetti: Historia chrudimská); A2 I, 2005/9, s. 31
„Mezi Skyllou a Charybdou“ (Jiří Löw – Igor Míchal: Krajinný ráz); Souvislosti XVI, 2005/4, s. 275–278
„Omnis ars naturae imitatio est“ (Tomáš Daněk – Anton Markoš: Život čmelákův); A2 II, 2006/2, s. 6
„Homo quid?“ (Václav Soukup: Dějiny antropologie); Souvislosti XVII, 2006/1, s. 279
„Hana Rysová – Václav Cílek: Tichý břeh světa“; Salve XVI, 2006/1, s. 133–134
„Heinrich Kraft: Slovník starokřesťanské literatury“; Salve XVI, 2006/1, s. 134–136
„Vykazování“ (Editor a text); A2 II, 2006/27, s. 31
„Věcný a střízlivý útok“ (Josef Forbelsý: Španělé, Říše a Čechy); A2 II, 2006/34, s. 7
„Obecně velmi špatné“ (Mirjam Bohatcová: Obecné dobré podle Melantricha a Veleslavínů); Souvislosti XVII, 2006/3, s. 266
„Vyšší populár“ (Zmizelé Sudety; Proměny sudetské krajiny; Sudetské osudy); A2 III, 2007/10, s. 22
„Svoboda zločince a svoboda básníka“ (Szilárd Borbély: Pompa funebris); A2 III, 2007/16, s. 31
„Titanomachie“ (Petr Voit: Encyklopedie knihy); Česká literatura LV, 2007/4, s. 581–590
„Zasvěcený průvodce nejen pro Poláky“ (Antoni Kroh: Praga); A2 III, 2007/39, s. 7
„Rejdiště zeměměřivých kabalistů“ (Anton Markoš – Lászlo Hajnal: Staré pověsti (po)zemské); Souvislosti XVIII, 2007/4, s. 203–205
„Fenomén“ (Michaela Hashemi: Literární fenomén nepomucenské homiletiky); Česká literatura LV, 2007/6, s. 872–878
„Tělo nymfy Amaranth“ (Simon Schama: Krajina a paměť); A2 IV, 2008/11, s. 22
„Tisíce srdcí v jednom velikém životě“ (Martin z Kochemu: Veliký život Ježíše Krista); Souvislosti XIX, 2008/1, s. 209–215
„Rozmluva napříč věky“ (Ondřej Koupil: Grammatykáři); Česká literatura LVII, 2009/1, s. 111–115
„Metodologické selhání a výběrová použitelnost v oblasti raného novověku“ (Lexikon české literatury); Česká literatura LVII, 2009/3, s. 404–411

pohádky
„O Bozích a ubohých“; Souvislosti XV, 2004/4, s. 101–103