Jste zde

Průvod sv. Heraklia (1708)

Svatý Heraclius mučedlník římské církve, clericus a čtenář, trpěv v Římě sedmého dne února pod konšely Ursem a Polemiem, pochován jest na hřbitově Kalistovém s nádobkou skleněnou plnou předrahou krví jeho mučedlníckou, jako i s vytesaným na kamenu nápisem vlastního jména a ouřadu, který někdy v církvi svaté zastával: A když tu pořád takměř čtrnácté set let v Pánu odpočíval, odtud léta 1706. jsa vyzdvížen pro kostel svat. Klímenta koleje Tovaryšstva Ježíšova na Staré Město prazské téhož roku ctihodnému knězi Ferdinandovi Waldthausrovi SJ od nejvyššího biskupa Klimenta XI. milostivě darován jest a dnes, dvacátého totiž máje léta 1708. do dotčeného kostela s slavným průvodem se vnáší a všeobecné křesťanské pobožnosti k přislušné poctivosti vystavuje.

Pořádná střída všeho pokračujícího průvodu.
Po odsloužení veliké mše o deváté hodině vychází z chrámu svatého Salvátora Tovaryšstva Ježíšova processi, kteroužto počíná žákovstvo škol nižších pod své korouhve sebrané a spořádané.
Přimíšená lešení vyobrazovati budou, jak nábožná země česká dosti nemajic na svátostech svých svatých vlastenců, z jiných také krajin cizí svatých těla sobě shledávati a do hlavního města prazského, co do lůna svého přenesti se snažila za příčinou, by k nim bohabojná věřících srdce v jakékoli důležitosti své outočiště míti a všeliké dobré skrze mnohonásobný orodovníky na Bohu sobě dosáhnouti mohla.

Lešení první.
Země česká svých svatých krajanů těla, totiž svaté Lidmily do kostela svatého Jiří na Hrad prazský 10. dne listopadu léta 922., svatého pak Václava 4. dne března léta 941. a svatého Jana Nepomuckého léta 1383. do hlavního kostela svatého Víta přenáší a všemu lidu k zjevnému uctění vystavuje.

Lešení druhé.
Rameno svatého Víta mučedlníka svatý Václav léta 937., ostatní pak / téhož svatého mučedlníka kosti císař Karel Čtvrtý z Lombardie, a to z města Pavía do Prahy přenešený v kostele téhož svatého skládá léta 1356.
První kůr trubačů a jiných muzikantů prozpěvuje mučedlníckou církve svaté hymnu: Invicte Martyr &c. Nepřemožitedlný mučedlníku etc.
Následují s svými korouhvemi, umbellami a jinými mariánskými ozdobami v Praze vyzdvížená bratrstva mariánská, totiž:
Latinské bratrstvo pod jménem Nanebevzetí novo-městské
Narození malo-stranské
Narození staro-městské

Lešení třetí.
Země polská, ač bezděčně, Břetislavovi, vůdci českému a vítězi těla svatých mučedlníků Vojtěcha, Gaudencia, Beneše, Matouše, Jana, Izáka a Kristýna propouští, kterážto Břetislav do Čech přenáší a hlavnímu kostelu svatého Víta odevzdává 24. dne srpna léta 1038.
Následují bratrstva staro-prazská.
Německé pod jménem Očišťování
České Nanebevzetí
Vlaské Nanebevzetí

Lešení čtvrté.
Země burgunská tělo svatého Zikmunda, krále a mučedlníka Karlovi IV. cti a darem obětuje, kteréž on vezma, slavné do chrámu svatého Víta na Hrad prazský přenesti velí 28. dne srpna léta 1356.
Následuje staro-městské bratrstvo větší Blahoslavené Panny Marie pod titulem Zvěstování.

Lešení páté.
Země saská nic tehdáž nedržic o poctě svatých ani o poctě týchž ostatků snadně dopouští, by jí tělo svatého Norberta, magdeburského arci-biskupa a zakladatele řeholních premonštratenských kanovníků odnešeno do Prahy, přenešeno a tu na hoře Sionské v kostele složeno bylo 2. dne máje léta 1627.
Následují řeholníci Tovaryšstva Ježíšova s rozžatými bílými svíčkami.

Lešení šesté.
Země vlaská vyzdvížená z římských hřbitovů svatých Kryšpa a Prýma těla kněžím Tovaryšstva Ježíšova z Říma odvesti příznivě dovoluje, kteráž oni do Prahy přenesše, svatého sic Kryšpa tělo v kostele svatého Mikuláše v domě professů na Malé Straně 13. dne září léta 1637., sv. pak Prýma v kostele svatého Salvátora v koleji svatého Klímenta léta 1673. vůbec k úctě věrných vystavují.
Druhý kůr trubačů a zpěváků prozpěvujících církevní hymnu: Deus tuorum militum &c. Bože, tvých bojovníků etc.
Následuje kněžstvo Tovaryšstva Ježíšova oděné v ornaty červené, pak pontifikant s jahny, podjahny a ostatným přisluhujícím duchovenstvem.

Lešení sedmé.
Představuje samé tělo svatého Heraclia mučedlníka z Říma do Prahy léta 1706. přinešené. Při tom spatřuje se z jedné strany rytina a z druhé nádobka sklenná v stříbrnou číšku pojatá s předrahou krví téhož svatého mučedlníka. Vše pobocně vyprovází třicet světlonošů a třicet zbrojných žoldnéřů a ten neocenitedlný poklad vnáší se do kostela svatého Klímenta Tovaryšstva Ježíšova 20. dne máje léta 1708. Vší processi zavírají ze všech stavů, povolání a z obojího pohlaví shromáždění pobožní průvodníci.
Po dokonané processi skládá se na veliký oltář svatého Klímenta dotčené svaté tělo, na to následuje německé kázaní, po kázaní díko-zpěv Te Deum Laudamus &c. Tě Boha chválíme, etc. s svatým požehnáním, kteréžto hojné račiž milostivý Bůh všem přítomným laskavě uděliti.
Odpoledne v témž chrámu Páně ve tři hodiny počne se nešpor a pod nešporem k uctivému polibení podávati se bude téhož svatého mučedlníka hlava.
O.A.M.D.G.