Jste zde

Hodině k věčné Moudrosti toužení (1615)

RANNÍ VĚČNÉ MOUDROSTI POKLONA
Duše má v noci tebe žádostivá byla, ano i duchem mým v osrdí mém k tobě jsem zjítra probděl, prose, ó přeznamenitá Moudrosti, aby žádostivá přítomnost tvá nám všem odporné věci odstavila, vnitřnost srdce našeho přerozličnou milostí svlažila a v milování tvém nás nad míru rozpálila. Nyní pak k tobě, nejsladší Pane Jezu Kriste, na úsvítě vstávám a tobě se nejvnitřnější srdce mého úslužností klaním. Tisícové také tisícův nebeského vojska tebe ode mne pozdravůjte a desetkrát tisíckrát sto tisícův před tebou stojících tebe ode mne vyslavůjte. Všecko také všeho stvoření množství tebe ode mne vychvalůjte a slavnému jménu tvému, ochrany naše pavéze, dobrořečte navěky. Amen.

Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

Od toho verše každá Hodina se počíná.

NA JITŘNÍ
Pane, rty mé odevřeš
A ústa má chválu tvou zvěstují.
Bože, k pomoci mé vzezři,
Pane, k pomáhání mému přispěj.
Sláva Otci i Synu i Duchu etc.,
Jakož byla na počátku i nyní i vždycky
i na věky věkův. Amen. Alleluja.

Pobídka
Pokloňme se pramenu věčné moudrosti
a zpívejme jména jeho velebnosti.

Zpěv 94.
Poďte, veselme se Pánu,
plesejme Bohu Spasiteli našemu,
předejděme tvář jeho v chvalách
a v zpěvích plesejme jemu.

Pokloňme se pramenu věčné moudrosti
a zpívejme jména jeho velebnosti.

Nebo Bůh jest velikej Pán
a Král velikej nade všecky Bohy,
nebo v rukou jeho jsou všecky končiny země
a vysokosti hor onť spatřuje.

A zpívejme jména jeho velebnosti.

Neboť jeho jest moře a on je učinil
a sušinu založily ruce jeho.
Poďte, klanějme se a padejme před Bohem,
plačme pred Pánem, kterejž učinil nás,
nebo onť jest Bůh náš,
my pak lid jeho a ovce stáda jeho.

Pokloňme se pramenu věčné moudrosti
a zpívejme jména jeho velebnosti.

Dnes uslyšeli byšte hlas jeho:
„Nezatvrzujte srdcí vaších jako v popouzení
podlé dne pokušení na poušti,
kdežto pokoušeli mne otcové vaší:
skusili a viděli skutky mé.“

A zpívejme jména jeho velebnosti.

„Čtyřidceti let přítomen jsem byl
národu tomuto a řekl jsem:
»Vždycky tito srdcem bloudí,
oni pak nepoznali cest mých,
jimžto jsem zapřisáhl v hněvu mém,
že nevejdou do odpočinutí mého.«“

A zpívejme jména jeho velebnosti.
Pokloňme se pramenu věčné Moudrosti
a zpívejme jména jeho velebnosti.

Sláva Otci etc.
Jakož byla na počátku etc.

Pokloňme se pramenu věčné Moudrosti
a zpívejme jména jeho velebnosti.

Chvála
Ježíše pameť v sladkosti,
Počátek pravé radosti,
Nýbrž paměť ustavičná
Ježíše jest sladkost věčná.
Nic se nezpívá líběji,
Neslyší se nic míleji,
Nic se nemyslí sladčeji
Jak Ježíš v svaté naději.
Ježíši, čáko kajících,
Pouhá milost tě prosících,
Cos dobrý tě hledajícím?
Co budeš nalézajícím?
Ježíši, srdce sladkosti,
Zatmělé mysli světlosti,
Vše veselí prevyšuješ
A žádosti přeplňuješ.
Nemůž jazyk vysloviti
Ani Písmo vyložiti,
Kdo zkusil, může poznati,
Co jest tebe milovati.
Nestihlá Boží Moudrosti,
Budiž ctěna na výsosti,
Otec spolu s Duchem svatejm,
Sedmerým darem bohatejm.
AMEN.

Názpěv
Moudrost vystavěla sobě dům etc.

Zpěv 95.
Chválu vzdávejte Bohu, všecka země,
píseň zpívejte jménu jeho,
dejte slávu chvále jeho.
Rcete Bohu, jak přehrozní
jsou skutkové tvojí, Pane,
v množství síly tvé
zklamají tobě nepřátelé tvojí.
Všecka země, klaněj se tobě
a zpívej tobě,
píseň zpívej jménu tvému:
Sláva Otci i Synu etc.
Jakož byla na počátku etc.

Názpěv. Přísloví 9.
Moudrost vystavěla sobě dům,
vytesala sloupův sedm,
podmanila sobě národy pyšné
a vznešené šije vlasní mocí pošlapala.

V: Já se v Pánu budu radovati.
R: A v Bohu Ježíši mém plesati.
Otce náš etc.
A neuvoď nás v pokušení.
Rozkaž, Pane, požehnati.
Ježíš, otcovská Moudrost,
Skaz vší protismyslnost.
Amen.

Čtení první, k Židům 1.
Ó, věčná Moudrosti, blesku slávy, obraze podstaty otcovské, kterejžs vše z ničehož stvořil, a aby člověka do rozkoší rájských zase uvedl, do tohoto jsi plačtivého oudolí sstoupil, cestu svým milým obcováním do ráje ukázal a na záplatu všeho provinění jako nevinnej beránek Otci svému obětováns býti ráčil. Odevři pro Tvou drahou smrt srdce mé, abych očima zouplné víry na tebe, krále nad králi a pána nad pány, ustavičně patřil. Založ mou umělost v tvých ranách a v jizvách tvých mou Moudrost, abych potomně v tobě jediném, jakožto v knize lásky a smrti tvé, prospívaje, všem běžným věcem vládl tak, abych já ne již více já, než ty ve mně a já v tobě, láskou neproměnitedlnou věčně zůstával. Ty pak, Pane, smilůj se nad námi. Díka Bohu.

Odzpěv, Moudrosti 9.
Vypusť, Pane, Moudrost z stolic velebnosti tvé, aby se mnou byla a se mnou pracovala, abych vědel, co by vzácného bylo u Tebe na každej čas.
V: Dej mi, Pane, stolic tvých přistojící Moudrost,
abych vědel, co by vzácného bylo u tebe na každej čas.
Rozkaž, Pane, požehnati.
Ježíši, věčná Moudrosti,
Srdcí naších buď světlostí.

Čtení druhé
Ježíši nejlíbější a Moudrosti nejšťastnější, Slovo otcové, počátku a hrano vší jestosti! Milostivým okem na mne, Tě prosím, vzezři, neboť jsem prach a bláto, věda o tom, že není na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na tobě, Bože, jenž se smilováváš. Rozpomeň se, mnedle, na prehořké umučení, jež jsi pro mne, nehodného hříšníka, podstoupil, a dobrou vůlí, tebou začatou, milostivě dochovej. Ó milosrdenství, neračiž ty mne opouštěti! Ó outočiště mé, neopouštějž mne! Ó vysvoboditeli můj, vzezři pomoci mé a mne světu tomuto usmrceného s sebou v hrobě svém pohřbi a předevšemi nepřátelskými ouklady zastři, aby mne od tebe ani život, ani smrt, ani žádné štěstí neb neštěstí neodloučilo, ale láska naše smrt přemáhej, nyní i na věky! Ty pak, Pane, smilůj se nad námi. Díka Bohu.

Odzpěv. Moudrosti 9.
Dej mi, Pane, stolic tvých přistojící moudrost a nezamítejž mne od služebníkův tvých, nebo služebník tvůj jsem já, syn služebnice tvé.
V: Pošliž ji z stolic velebnosti tvé, aby se mnou byla a se mnou pracovala. Nebo služebník tvůj jsem já a syn služebnice tvé.
Rozkaž, Pane, požehnati.
Darem Moudrosti a smyslnosti
Naplniž nás Duch svatý s vysosti.
AMEN.

Čtení třetí.
Outočiště mé a vysvoboditeli můj, pro nesmírnou lásku, kteráž tě na ohavném kříži smrt přehořkou za mne podstoupiti přinutila, hříchy mé, jichž jsem se já ubohej hříšník dopustil, milostivě odpusť, od budoucích i od všeho nebezpečenství v odevřeném boku uchovej, šlepěje mé v vrtkavosti tohoto života k blahoslavenému konci napravůj a k vidění tváře tvé přijíti dopřej. Ty pak, Pane, smilůj se nad námi. Díka Bohu.

Odzpěv
Nad zdraví a nad všelijakou pěknost zamiloval jsem Moudrost a umínil jsem ji za světlo míti. Přišlo mi pak s ní všecko dobré.
V: Řekl jsem Moudrosti: „Sestra má jsi.“
A Opatrnost přítelem nazval jsem.
Přišlo mi pak s ní všecko dobré.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému etc.
Přišlo mi pak s ní všecko dobré.

Z písně svatých Ambrože a Augustýna
Slávy Kriste králi věčný,
Boha Otce synu vděčný,
Ty, by človeka vykoupil,
V život panenský jsi vstoupil.
Smrts přemohl, peklos zavřel,
Věřícíms nebe odevřel,
Sedíš na pravici Boží,
V slávě nebeského zboží.
Hned se ničímž nemejlíme,
Pokavadž silně věříme,
Že odtaď máš zas přijíti,
Živé i mrtvé souditi.
Tě prosíme, hněv svůj odlož,
A svým zde na zemi zpomož
Sluhám, ač hříšným, však věrným,
Drahou krví vyplaceným.
Tam, kde svaté oslavuješ,
Práci jejich korunuješ,
Rač službu naší složiti,
Věčnou slávou odničniti.
Spasiž lid svůj, Hospodine,
Žehnav mu v každé hodině,
Dědictví tvé řiď a spravůj,
Zdvihni a věčně napravůj.
Den po dni tě velebíme,
A vděčným srdcem chválíme,
Buď jméno tvé pochváleno
A na věky zvelebeno.
Od hříchu rač, Hospodine,
Nás zdržet v každé hodině,
Tebeť prosíme, smilůj se,
Pane, nad námi slitůj se.
Dej, ať jest tvé slitování
Nad námi i smilování,
Jakž jsme se vždycky nadáli
A v tebe, Bože, doufali.
V toběť nechť se se mnou děje
Cožkoli, jest má naděje,
Vím, že nebudu zahanben
Po vše věky věkův. Amen.

NA CHVÁLY
Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

Názpěv
Moudrost pokřikuje na ulicech etc.

Zpěv 116.
Chvalte Pána všickni národové,
chvalte ho všickni lidé.
Nebo utvrzeno jest nad námi milosrdenství jeho
a pravda Páně zůstává na věky.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jakož byla na počátku, nyní,
vždycky i na věky věkův.
Amen.

Názpěv
Moudrost pokřikuje na ulicech:
„Kdo miluje Moudrost, uchyl se ke mně
a nalezneť ji, a nalezna,
blahoslavený bude, zdrží-li ji.“

Nadílek. Moudrosti 8.
Tu jsem Moudrost zamiloval
a vyhledával jsem ji od mladosti mé
a hleděl jsem ji sobě za nevěstu vzíti
a zamiloval jsem krásu její.
Díka Bohu etc.

Chvála
Ježíši, králi předivný
A nádherníče vítězný,
Sladkost srdce žádostivá,
Všecka má žádost horlivá.
Zůstaň s námi, Hospodine,
Ať nás světlo tvé nemine,
Z nás pro svou svatou dobrotu
Vypuď všech bludův mrákotu.
Když nás koli navštěvuješ,
Srdce pravdou osvěcuješ,
Hned nás mrzí světská marnost,
Na tvé lásce míváme dost.
Milost Ježíše nejdrašší
Jestiť, ovšem i nejsladší,
Libosti té vypraviti
Nelze ani vymysliti.
Toť jeho smrt ukazuje,
Prolitá krev osvědčuje,
Od kteréž naše spasení
Pošlo i Boha nadání.
Nestihlá Boží Moudrosti,
Budiž ctěna na výsosti,
Otec spolu s Duchem svatým,
Sedmerým darem bohatým.
AMEN.

V: Moudrost odpočívá v srdci jeho.
R: A opatrnost v řeči úst jeho.

Názpěv
Ó Moudrosti, jenž jsi z úst nejvyššího etc.

Píseň Zachariášova
Požehnanej Pán Bůh izrahelskej,
že navštívil a učinil vykoupení lidu svého.
A vyzdvihl nám roh spasení
v domu Davida, služebníka svého.
Jakož mluvil skrze ústa svatých,
kteríž byli od věků, prorokův svých.
Vysvobození z nepřátel naších
a z ruky všech, kteríž nás nenáviděli.
Aby učinil milosrdenství s otci našími
a rozpomenul se na smlouvu svou svatou.
Na přísahu, kterouž jest přisáhl Abrahamovi,
otci našemu, že nám dá.
Abychom bez strachu
z rukou nepřátel naších vysvobozeni
sloužili Jemu.
V svátosti a spravedlnosti
po všecky dni života našeho.
A ty, dítě, prorokem Nejvyššího slouti budeš,
nebo předejdeš před tváří Páně
připravovati cesty jeho.
Aby bylo dáno umění spasitedlné
lidu jeho na odpuštění hříchův jejich.
Skrze střeva milosrdenství Boha našeho,
v nichžto navštívil nás, vyšed s výsosti.
Osvěť se těm, kteríž v temnostech
a v stínu smrti sedí,
k spravení noh naších
na cestu pokoje.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
Jakož byla na počátku i nyní
i vždycky i na věky věkův.
Amen.

Názpěv
Ó Moudrosti, jenž jsi z úst Nejvyššího pošla,
dosahující od konce až do konce
mocně a líbě všecko řídicí, přijdiž,
aby nás naučila cestě opatrnosti.

V: Pane, uslyš modlitbu mou.
R: A křik můj tebe dojdi.

Modleme se
Bože, jenž jsi skrze jednověčnou sobě Moudrost člověka, když nebyl, stvořil a zatraceného milosrdně obnovil, tě prosíme, abychom touž moudrostí v srdcích nadšeni tebe z celé mysli milovali a k tobě se celým srdcem měli. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, kterýž s tebou živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.
V: Poděkujmež Pánu.
R: Díka Bohu.
Věčná Moudrost, požehnej a ostříhej srdcí i těl naších. Amen.

Tak se skonávají všecky hodinky.

NA PRVNÍ DENNÍ HODINU
Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

V: Bože, k pomoci mé vzezři.
R: Pane, k pomáhání mému přispěj.
Sláva Otci i Synu etc.
Jakož byla na počátku etc.

Chvála
Ježíše všickni poznejte,
Milosti jeho žádejte,
Ježíše zhorka hledejte
A milostí omdlévejte.
Tak milovníka milůjte,
Milostí se odplacůjte,
Po té se vůni pouštějte,
Jedno za druhé dávejte.
Ježíš – počátek milosti,
Všecka naděje radosti,
Nebeské pramen sladkosti
I srdečné veselosti.
Jezu, hojnost tvé milosti
Dej mně poznat cejtlivosti,
Kyž přítomen jsa to vidím,
Co jiným svatě závidím.
Nemohuť hodně mluviti,
Nedej Tě však zatajiti,
Láska mne dělá smělého,
Ježto chci Tebe samého.
Nestihlá Boží Moudrosti,
Budiž ctěna na výsosti.
Otec spolu s Duchem svatým,
Sedmerým darem bohatým.
AMEN.

Názpěv
Já milující mne etc.

Zpěv 142.
Dej, ať bych zrána uslyšel milosrdenství tvé,
neboť jsem v tebe doufal.
Známou mi učin cestu,
po kteréž bych chodil,
neboť jsem k tobě pozdvihl duši mou.
Vytrhni mne z nepřátel, Pane,
k toběť jsem se utekl.
Naučiž mne činiti vůli tvou,
nebo Bůh můj jsi ty.
Sláva Otci i Synu etc.
Jakož byla na počátku etc.

Názpěv
Já milující mne miluji,
a kteří zrána ke mně bdí,
naleznouť mne.

Nadílek
Moudrost přemáhá zlost,
od konce až do konce mocně
a líbě všecko řídí.
Díka Bohu.

Odzpěv
Jezu Kriste, Synu Boha živého, smilůj se nad námi.
Opětůj: Jezu Kriste, Synu Boha etc.
V: Jenž sedíš na pravici Otce, smilůj se nad námi.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému etc.
Jezu Kriste, Synu Boha živého, smilůj se nad námi.
V: Povstaň a zpomoz nám, Pane.
R: A vysvoboď nás pro jméno tvé svaté.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A křik můj tebe dojdi.

Modleme se
Srdce náše, prosíme, Pane, blesk věčné Moudrosti, osvěť, abychom temnosti tohoto světa pozbyti a vlasti věčné světlosti dojíti mohli. Skrze téhož Pána, Ježíše Krista, kterýž s tebou živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.
V: Poděkůjmež Pánu.
R: Díka Bohu.
Věčná Moudrost, požehnej a ostříhej srdcí i těl naších. Amen.

NA TŘETÍ DENNÍ HODINU
Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

V: Bože, k pomoci mé vzezři.
R: Pane, k pomáhání mému přispěj.
Sláva Otci etc.
Jakož byla na počátku i nyní
i vždycky i na věky věkův.
Amen. Alleluja.

Chvála
Tvé, Ježíši, milování
Jest bezpečné hodování,
Sytíce bez ošklivosti
V hladu nechává žádosti.
Kdož tebe okusil, lační,
Kdož tě pije, více žížní,
Ti, jenž Ježíše milují,
Co bez něho oblíbují?
Jehož tvá opají milost,
Tenť ví, jaká jest tvá líbosť,
Blaze, kdo se tebou kojí,
O nic jiného nestojí!
Ježíši, kráso nebeská,
K slyšení píseň andělská,
V ústech plást medu vonného,
V srdci stred. Ó že bez něho!
Tisíckrát za tebe prosím,
Ježíši, když tě uprosím?
Když mne sebou obveselíš?
Když mne sám sebou nasytíš?
Nestíhlá Boží Moudrosti etc.

Názpěv
Synu, žádaje Moudrosti etc.

Zpěv 142.
Duch tvůj dobrý provedeť mne do země pravé
pro jméno tvé, Pane,
obživíš mne v spravedlnosti své.
Vyvedeš z zámutku duši mou
a v milosrdenství tvém rozptýliš všecky nepřáteli mé.
A zatratíš všecky, kteříž rmoutí duši mou,
nebo já služebník tvůj jsem.
Sláva Otci i Synu etc.

Názpěv
Synu, žádaje Moudrosti,
zachovej spravedlnost
a dát ji tobě Pán.

Nadílek
Tuť jsem Moudrost zamiloval
a vyhledával jsem ji od mladosti mé.
Hleděl jsem ji za nevěstu vzíti
a milovník učiněn jsem krásy její.
Díka Bohu.

Odzpěv
Já se pak v Pánu radovati budu.
Opětůj: Já se pak v Pánu etc.
V: A plesati budu v Bohu, spasiteli mém.
V Pánu se radovati budu.
Sláva Otci i Synu etc.
Já se pak v Pánu radovati budu.

V: Budiž jméno Páně pochváleno.
R: Od nyníčka až na věky.
Pane, vyslyš modlitbu mou.
A křik můj tebe dojdi.

Modleme se
Bože, jenž jsi skrze jednověčnou sobě Moudrost člověka, když nebyl, stvořil a zkaženého milosrdně napravil, dejž, tě prosíme, abychom touž Moudrostí v srdcích nadšeni tebe z celé mysli milovali a k tobě se celým srdcem měli. Skrze téhož Pána našeho, Ježíše Krista, kterýž s tebou živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.
Poděkujmež Pánu. Díka Bohu.
Věčná Moudrost, požehnej a ostříhej srdcí i těl naších. Amen.

NA ŠESTOU DENNÍ HODINU
Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

V: Bože, k pomoci mé vzezři.
R: Pane, k pomáhání mému přispěj.
Sláva Otci etc.
Jakož etc.

Chvála
Ježíši, tvé milování
Jest mé ve mně omdlevání,
Ustavičně omdlévati
Jest tě vděčně milovati.
Ježíši, Tvá dobrotivost
Uvrhla mi mne v ošklivost,
Prosím, Bože můj, nestihlou
Mne v lásce sevři dobrotou.
Dobřeť mi jest milovati
Tebe a víc nehledati,
Sobě samému umříti,
Bych jen tobě živ moh býti.
Ó Ježíši nejmilejší,
Naděje toužlivé duši,
Po toběť jest mé vzdychání,
S pláčem i hořekování.
Nestihlá Boží Moudrosti etc.

Názpěv
Pán měl mne etc.

Zpěv
Duše naše snáší Pána,
nebo spomocník a obránce náš jest.
Nebo v něm těšiti se bude srdce náše
a ve jménu svatém jeho naději míti budeme.
Budiž milosrdenství tvé nad námi,
jakož jsme doufali v tebe.
Sláva Otci etc.
Jakož etc.

Názpěv
Pán měl mne od počátku cest svých
a než nětco udělal od počátku.

Nádílek
Jestiť zajisté blesk světla věčného
a bez poškvrny zrcadlo božské velebnosti
i obraz dobroty jeho.
Díka Bohu etc.

Odzpěv
Budiž jméno Páně pochváleno.
Opětůj: Budiž jméno Páně etc.
Verš: Od nyníčka až na věky.
Pochváleno.
Sláva Otci i Synu etc.
Budiž jméno Páně pochváleno.
V: Od vejchodu až k západu.
R: Chvalitebné jméno Páně.
Pane, vyslyš modlitbu mou,
A křik můj tebe dojdi.

Modleme se
Vyslyš nás, milosrdnej Bože, a mysli naší světlo moudrosti tvé rosvěť, abychom tě nade všecko milovali. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, Syna tvého, kterýž s tebou živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.
V: Poděkůjmež Pánu.
R: Díka Bohu.
Věčná Moudrost, požehnej a ostříhej srdcí i těl naších. Amen.

NA DEVÁTOU DENNÍ HODINU
Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

V: Bože, k pomoci mé vzezři.
R: Pane, k pomáhání mému přispěj.
Sláva Otci etc.
Jakož byla etc.

Chvála
Bud já v světě živ kdekoliv,
Ježíše jsem vždy žádostiv.
Ó radosti, naleznu-li!
Co pak bude, uchvátím-li?
Tehdáž sladší políbení
Nad med bude: přitulení,
Jest-li krátké, jest však vděčné,
Po němž toužit budu věčně.
Jižť vidím, čeho jsem žádal,
Jižť držím, čeho jsem hledal,
Láskou Ježíše omdlévám
A všecek srdcem plápolám.
Když se tak Ježíš miluje,
Jeho se neuhasuje
Milost: nemře ani vadne,
Než v noci roste i ve dne.
Tať jest milost oslazena,
Věčně v srdci rozpálena,
Myšlení dává radostná,
Ó, co jest tvá chuť rozkošná.
Ta milost seslaná s nebe
Do srdce mi klade tebe,
Mysl všecku rozpaluje,
Duši ve mně občerstvuje.
Ó blažené rozpálení!
Ó žádostné rozhorlení!
Ó sladičké obvlažení!
Ježíše mého vidění.
Nestíhlá Boží Moudrosti etc.

Názpěv
Ještě nebylo propasti etc.

Zpěv 50.
Srdce čisté stvoř ve mně, Bože,
a ducha přímého obnov v střevách mých.
Nezamítej mne od tváře tvé
a Ducha tvého svatého neodjímejž ode mne.

V: Já se pak v Pánu radovati budu
R: A plesati budu v Bohu Ježíši mém.

K »Velebí duše má« Názpěv
Ó vzcházející blesku světla etc.

Velebí duše má Hospodina
a zaradoval se duch můj v Bohu, Spasiteli mém.
Nebo jest vzhlédl na pokoru dívky své, nebo hle,
z toho mne blahoslavenou nazejvati budou všickni národové.
Nebo učinil mi veliké věci,
jenž mocný jest a svaté jméno jeho.
A milosrdenství jeho od pokolení
až do pokolení bojícím se jeho.
Učinil moc v ramenu svém:
rozptýlil pyšné mysli srdce jejích.
Ssadil mocné s stolice
a povýšil pokorných.
Lačné nakrmil dobrými věcmi
a bohaté rozpustil prázné.
Přijal Izrahele, služebníka svého,
rozpomenul se na milosrdenství své.
Jakož jest mluvil k otcům naším,
k Abrahamovi a k semení jeho na věky.
Sláva Otci i Synu etc.
Jakož byla na počátku etc.

Názpěv
Ó vzcházející Blesku světla věčného
a Slunce spravedlnosti,
přijď a osvěť sedící ve tmě
a v stínu smrti.
V: Pane, vyslyš modlitbu mou.
R: A volání mé tebe dojdi.

Modleme se
Bože, jenž jsi skrze jednověčnou sobě Moudrost člověka, když nebyl, stvořil a zatraceného milosrdně obnovil. Dej, tě prosíme, abychom touž Moudrostí v srdcích nadšeni tebe z celé mysli milovali a k tobě se celým srdcem měli. Skrze Pána našeho Ježíše Krista, kterýž s tebou živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.
V: Poděkůjmež Pánu.
R: Díka Bohu.
Věčná Moudrost, požehnej a ostříhej srdcí i těl naších. Amen.

NA KOMPLETÁŘ
Duše spolu s tělem zdraví
Rač nám dát Kristus, Bůh pravý.

Obrať nás, Bože, spasení naše
A hněv svůj od nás odvrať.
V: Bože, k pomoci mé vzezři.
R: Pane, k pomáhání mému přispěj.
Sláva Otci etc.
Jakož etc.

Názpěv
Já na vysokosti bydlím etc.

Zpěv 12.
Ocvěť oči mé, abych nikdá neusnul v smrti,
aby někdy neřekl nepřítel můj: „Odolal jsem proti němu.“
Kteříž se mi protiví, veseliti se budou,
jestli bych se pohnul.
Plesati bude srdce mé v spasení tvém,
zpívati budu Pánu,
kterýž mne dobrými věcmi obdařil,
a prozpěvovati budu jménu Pána nejvyššího.
Sláva Otci i Synu etc.
Jakož byla na počátku etc.

Názpěv. Ecclesiasticus 24.
Na výsosti bydlím
a stolice má v oblakovém sloupu.

Nadílek
Střízlivosti a Moudrosti učí
a spravedlnosti a ctnosti,
nad kteréž nic užitečnějšího není
v životě lidem.
Díka Bohu.

Odzpěv
V pokoji proto spáti a odpočívati budu.
Opětůj: V pokoji proto spáti etc.
V: Dám-li usnutí očim mým
a víčkám mým dřímání.
Spáti a odpočívati budu.
Sláva Otci i Synu etc.
V pokoji proto spáti a odpočívati budu.

Chvála
Ježíš v pokoji kraluje,
Jenž vše smysly převyšuje,
Po tomť vždy srdce mé vzdychá,
Tohoť užiti pospíchá.
Tě nebesa vychvalují
A chválu tvou opětují
Ježíš svět obveseluje,
Lidí s Bohem spokojuje.
Ctěmež ho všickni chválami,
Zpěvy, sliby, modlitbami,
Aby nás vzal do své vlasti,
Pekelné zbaviv propastí.
Nestihlá Boží Moudrosti,
Budiž ctěná na výsosti,
Otec spolu s Duchem svatým,
Sedmerým darem bohatým.
AMEN.

V: V pokoji učiněné jest místo jeho.
R: A obydlí jeho v svatém Sionu.

Názpěv
Ó králi slavný, jenž jsi etc.

Nyní propouštíš služebníka svého, Pane,
podlé slova svého v pokoji.
Nebo jsou viděly oči mé
spasení tvé.
Kteréž jsi připravil
před oblíčejem všech lidí.
Světlo k zjevení národův
a k slávě lidu tvého izrahelského.
Sláva Otci i Synu etc.
Jakož byla na počátku etc.

Názpěv
Ó králi slavný, jenž jsi mezi svatými
vždycky chvalitebný a světlo nevypravitedlné.
Ty jsi v nás, Pane, a jméno tvé svaté
vzýváno jest nad námi.
Neopouštějž nás, Bože náš,
ale rač nás v Den soudný
mezi tvé svaté volené postaviti,
Králi požehnaný.

V: Pane, vyslyš modlitbu mou.
R: A volání mé tebe dojdi.

Modleme se
Milostivě prosíme, Pane, na křehkost naší vzezři a chuť v nás věčné Moudrosti dobrotivě rozlej, abychom medovou sladkost její okusivše, všemi zemskými věcmi pohrdnouti a tebe, nejsvrchovanější dobroty, přídržeti mohli. Skrze téhož Pána našeho Ježíše Krista, kterýž s tebou živ jest a kraluje na věky věkův. Amen.
V: Poděkujmež Pánu.
R: Díka Bohu.
Věčná Moudrost, požehnej a ostříhej srdcí i těl naších. Amen.